مقایسه تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان و غون کانونی نوزادان نارس دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 فوق تخصص نوزادان، دانشیار، مرکز تحقیقات نوزادان، بیمارستان امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
غان‌وغون کانونی، مرحله‌ای مهم در رشد پیش‌گفتاری نوزادان است. محققان نشان داده‌اند نوزادان نارس در غان­وغون کانونی و رشد گفتار و زبان در آینده تاخیر دارند. تحریک دهانی بکمن، یک رویکرد حسی-دهانی غیرگفتاری است. از جمله عوامل خطرساز در تاخیر و آسیب زبانی نوزادان نارس، جنسیت می‌باشد. در مطالعه حاضر تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان­وغون نازادان نارس دختر و پسر بعد از گذشت ۶ ماه مورد مقایسه قرار می­گیرد.
مواد و روش ­ها
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است و جامعه‌ی مورد مطالعه نوزادان نارس با سن حاملگی ۲۸-۳۴ هفته، بستری در واحد مراقبت‌های ویژ‌ه‌ی نوزادان نارس بیمارستان‌های امام‌رضا (ع) و ۱۷ شهریور مشهد می‌باشند. بعد از اعمال معیار ورود و خروج، نوزادان به‌صورت تصادفی به دو گروه تحریک دهانی بکمن و گروه کنترل تقسیم شدند (در هر گروه ۱۳ نوزاد نارس). آزمودنی‌ها از لحاظ تاثیر تحریک حسی و جنسیت بر غان­وغون کانونی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها
در بررسی ارتباط بین تحریک دهانی و غان‌وغون به ‌تفکیک جنسیت دیده‌ شد که در دخترها، میزان غان­وغون بیشتر از پسرها است.
نتیج ه‌گیری
به نظر می‌رسد تحریک حسی بکمن بر غان‌وغون کانونی نوزادان نارس دختر اثر بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Beckman Oral Stimulation

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sheibani 1
 • Aliyeh Sadat Razavipour 1
 • Ahmad Shah Farhat 2
 • Akram Ahmadi 3
 • Sharifeh Yonesian 4
1 Ph.D Candidate of Speech and Language Pathology, School of Rehabilitation Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Neonatologist, Assistant Professor, Department of Pediatrics, Neonatal Research Center, Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran
3 Ph.D Candidate of Speech and Language Pathology, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc. of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Canonical babbling is a crucial stage in speech and language development. Researchers have suggested that preterm infants show delay in canonical babbling plus speech and language development in future. Beckman Oral Stimulation is a sensory non-speech oral approach. Gender is one of the risk factors for delay and language impairment in preterm infants. In the present study we made an attept to investigate the effects of Beckman Oral Stimulation approach on the frequency of canonical babbling in preterm infants after six months.
Material and Methods: A randomized clinical trial was performed on preterm infants with 28-34 weeks gestational ages in "Imam Reza" and "17th of Shahrivar" NICU hospitals in two groups. After visiting the inclusion-exclusion criteria, the recruited infants were randomly assigned to Beckman oral stimulation (n=13) and control (n=13 per group) groups. We compared and studied the infants' sensory stimulation and the effects of gender and canonical babbling between the two groups.
Results: The findings revealed that the babbling frequency was more in girls (p : 0.021) than in boys (p: 0.029).
Conclusion: It seems that Beckman sensory stimulation has more effects on canonical babbling in preterm girls than in preterm boys.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beckman Oral Stimulation
 • Preterm Infants
 • Canonical Babbling
 1. Mamilton BE, Hoyert DL, et al. Annual summary of vital statistica: 2012-2012. J. Pediatr [Internet] 2013; 10: 548-58.##
 2. Boswell S. Clinical Partnership offer support to infants and families. J. Pediatr 2007; 95: 1005-10. ##
 3. Amir-Ali-Akbari S, Torabi F, Soleimani F, Alavi-Majd H. [Correlation between high risk pregnancy and developmental delay in children 4-60 months in Isfahan, Iran 2010-2011]. RJ. 2011; 11(5): 40-49.  [In Persian] ##
 4. Salt A, Redshaw M. Neurodevelopmental Follow-up after preterm birth: Follow-up after two years. J.earlhumdev 2006; 82: 185-197. ##
 5. Fucile S, Gisele E, Lau C. Oral Stimulation accelerates the transition from tube to oral Feeding in preterm infants. J. Pediatr  2002; 141(2): 6-230. ##
 6. Bulock F, Woolridge MW, Baum JD. Development of Coordination of sucking, swallowing and breathing. Dev. Med. Child. neurol 1990; 32: 669-78. ##
 7. Lau C, Alagugurusamg R, Smith EO, et al. Characterization of the developmental stage of sucking in preterm infants during bottle feeding. Acta paediatr 2000; 89: 846-452. ##
 8. Yadegari F. Prelinguistic development  in prenatal. Journal of science and research Islamic Azad University Khorasgan (Sfehan) 2002; 8: 95-114. [In Persian] ##
 9. Oller DK, Griebel U. Contextual Flexibility in infant vocal development and earliest steps in the Evolution of language. In Oller DK, Griebel U, Editor.  Evolution of Communication Flexibility: Complexity, Creativity, and Adaptability in Human and Animal Communication, 2nd ed. Cambridge, MIT Press; 2008. 141-68. ##

10. Oller DK, Eilers RE, et al. Precursors to speech in infancy: The prediction of speech and language disorders. J Commun Disord [internet] 1999; 32: 223-45. ##

11. Arvedson JC. Swallowing and feeding in infants and young children. GI Motility online [internet] 2006; 1: 1-19. ##

12. Barbosa C, Vasquez S, Parade MA, et al. The relationship of bottle Feedign and other sucking behaviors with speech disorder in Patagonian preschoolers. BMC Pediatrics [internet]  2009; 9: 1471-2431. ##

13. Roles and Responsibilities of speech–language pathologists in the          Neonatal Intensive care unit: Guidelines. ASHA [internet] 2005. ##

14. Asadollahpour F, Yadegari F, Soleimani F, Younesian Sh. Theeffect of Beckman prefeeding oral stimulation program on feeding performance of preterm infants.J Res Rehabil Sci 2013; 9(4): 683-69. [In Persian] ##

15. Fucile S, Gisel EG, Lau C. Effect of an oral stimulation program on sucking skill maturation of preterm infants. Dev. Med. Child. neurol [internet] 2005; 47: 131-141. ##

16. Berin Nezhad L, Mehrnosh N, Haghani H. The effect of Empowerment Program on Mother-Infant Interaction and Weight Gain in Preterm Infants Hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences in Iran 2013; 14(9), 19-23. [In Persian] ##

17. Olafsena KS, et al. Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Behavior and Development [Internet] 2006; 29 (4): 554-63. ##

18. Hintz SR, Kendrick DE, et al. Gender differences in neurodevelopmental outcomes among extremely preterm, extremely-low-birthweight infants. Acta Paediatr [Internet] 2006; 95 (10): 1239–48. ##

19. Jennische M, Sedin G. Speech and language skills in children who required neonatal intensive care. II. Linguistic skills at 6½ years of age. Acta Paediatr [Internet] 1999; 88: 371-83. ##