نویسنده = پروین جعفری
تعیین اثربخشی برنامه توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 59-70

10.22037/jrm.2018.110614.1412

معصومه قاسمی؛ محسن شکوهی یکتا؛ سعید حسن زاده؛ سید علی اکبر طاهایی؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ پروین جعفری