نویسنده = ������ ������ �������� �������������� ����������