کلیدواژه‌ها = تحول
سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 75-84

10.22037/jrm.2016.1100260

وحید نجاتی؛ مهدیس مقصودلو؛ مینا معین اسلام


سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 89-82

وحید نجاتی؛ زهرا فخری؛ نعیمه طلایی نژاد؛ بهاره اسکندری؛ مریم جمشیدی سیانکی


سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100135

وحید نجاتی؛ بهاره برزگر؛ پگاه پورگلدوز