کلیدواژه‌ها = تراز قابل قبول نویز
ساخت و بررسی پایایی آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 109-117

10.22037/jrm.2015.1100032

امیر احمدی؛ جمیله فتاحی؛ احمد کشانی؛ حمید جلیلوند؛ یحیی مدرسی؛ شهره جلایی