کلیدواژه‌ها = مهارتهای اتباطی و تعاملی
تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر درمان اعتیاد افراد مراجعه کننده به کلینیک تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 63-72

10.22037/jrm.2012.1100046

حوا رمضانی؛ حسن رفیعی؛ محمد رضا خدایی؛ اشرف کربلایی نوری؛ سمانه حسین زاده