کلیدواژه‌ها = عیب انکساری
تغییرات عیب انکساری قبل و بعد از جراحی ترابکولکتومی و شنت

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 94-99

10.22037/jrm.2018.110663.1441

فرزانه دهقانیان نصرابادی؛ محمد آقازاده امیری؛ قاسم فخرایی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی اثر عمل جراحی اینتراکور بر حدت بینایی و عیب انکساری افراد پیرچشم

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 39-45

10.22037/jrm.2014.1100091

محمود جوشقانی؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدیس میرزایی منصف