کلیدواژه‌ها = تنظیمات پاسچرال پیش بینانه
تنظیمات پاسچرال پیش بینانه عضلات تنه در حرکت فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 22-30

10.22037/jrm.2013.1100130

ساناز دواریان؛ نادر معروفی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ فرزام فرهمند