کلیدواژه‌ها = آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری
مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری (نسخه فارسی) در زنان و مردان پیش از سالمندی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 153-160

10.22037/jrm.2017.1100437

علی محمدزاده؛ آزاده برنا؛ مژده صفوی نایینی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان