بررسی تکرارپذیری مقیاس اندازه گیری راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 2. دانشجوی دکترای کاردرمانی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 3. استادیار گروه آمار زیستی، دکترای آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 4. دانشجوی دکترای نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فلج مغزی اختلالی غیر پیشرونده است اما سیستم عضلانی اسکلتی می تواند به مرور دچار ناهنجاری های ثانویه شود. از جمله ی این ناهنجاری ها کانترکچر ها و انحرافات ستون فقرات هستند که تاثیری منفی بر مهارت های حرکتی، مهارتهای مراقبت از خود و فعالیت های روزمره ی زندگی بیماران می گذارد، به طوریکه غالباً قسمتی از برنامه های درمانی بیماران فلج مغزی، بر پیشگیری از کانترکچرها و انحرافات ستون فقرات و تاثیرات ثانویه آنها و یا تصحیح انحرافات تمرکز دارند.Spinal Alignment and Range of Motion Measure(SAROMM) ابزاری است که به منظور تخمین کلی انعطاف پذیری و پوسچر مبتلایان به فلج مغزی با هدف تعیین حیطه های درمانی مناسب و جلوگیری از ایجاد ناهنجاری های ثانویه مانند کانترکچرها توسط Bartlett و همکارانش در سال 2005 ابداع شد. هدف از این مطالعه، بررسی تکرارپذیری این مقیاس در این جمعیت می باشد.
مواد و روش ها
در این نوع مطالعه توصیفی مقطعی 27 کودک  و نوجوان فلج مغزی 5 تا 15 ساله (9دخترو 18پسر ) با میانگین سنی 4/9 و انحراف معیار 6/2  به صورت غیر تصادفی از مراکز توانبخشی و مدارس جسمی حرکتی انتخاب شدند. پس از کسب رضایت از والدین و آشنایی آزمودنی ها با آزمون، ارزیابی بین آزمونگر در یک جلسه و در یک روزتوسط آزمونگران انجام شد. ترتیب ارزیابی توسط آزمونگران تصادفی بود. جهت ارزیابی درون آزمونگر آزمودنیها یک هفته بعد مجددا توسط مجری اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.این تحقیق باحمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شده است.
یافته ها
از آزمون ضریب همبستگی جهت بررسی همبستگی بین نمرات داده شده توسط دو آزمونگر استفاده شد. توافق در  یک آزمونگر (000/0=P،99/0=ICC) و همچنین توافق در دو آزمونگر (000/0=P، 98/0=ICC) عالی بود.
بحث و نتیجه گیری
مقیاس  SAROMMتکرارپذیری بالایی برای برای اندازه گیر ی انعطاف پذیری ستون فقرات و دامنه حرکتی در کودکان و نوجوانان فلج مغزی 5 تا 15 سال را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of reproducibility of Spinal Alignment and Range of Motion Measure in children with cerebral palsy

نویسندگان [English]

  • Ghodsiyeh Joveini 1
  • Parvin Raji 2
  • Ahmad Reza Baghestani 3
  • Fatemeh Parvizi 4
1 1. MSc of occupational therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. PhD student of Occupational Therapy, Lecturer, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 3. PhD of Biostatistics, Academic member, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. PhD student of Neuroscience, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Cerebral palsy is a non-progressive disorder, but status of these children could be worse due to progressive abnormalities especially in the musculoskeletal system. Among these abnormalities are contractures and spinal abnormalities which have negative effects on their motor skills, self-care, and activity of daily living; these are related to respiratory disorders, digestive and skin problems and sleep disorders.So, part of a treatment plan for patients with cerebral palsy is to prevent contractures and spinal distortions and their secondary effects as well as to correct distortions. SAROMM is a tool for estimation of flexibility and posture in patients with cerebral palsy to determine the appropriate treatment and prevent secondary disorders such as contractures. It is developed by Bartlett, et al (2005). Purpose of this study was assessing the reliability of SAROMM in this population.
Materials and Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 27 cerebral palsy adolescent and children 5 to 15 years (9 girls and 18 boys) with a mean age of 4/9, SD 6/2, selected non-randomly (convenience) from rehabilitation centers and schools. Informed consent was obtained from parents and participants introduced to the evaluation. The examiners1&2 (interrater) reliability done in a one-day and the same session.The order of assessment by the raters were randomized. To evaluate intrarater reliability, subjects were evaluated by the examiner 1 a week later.
Results: The correlation coefficient test was used to evaluate the correlation between the scores given by the two raters. Intera rater agreement (000/0 = P, 99/0 = ICC), and also between examiner agreement (000/0 = P, 98/0 = ICC) were excellent.
Conclusion: There is the high reproducibility SAROMM scale for measuring spinal flexibility and range of motion in children and adolescent with cerebral palsy 5 to 15 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal Alignment and Range of Motion Measure
  • Cerebral palsy
  • Range of motion
1.            Mutch L, Alberman E, Hagberg B, Kodama K, Perat MV. Cerebral palsy epidemiology: where are we now and where are we going? Developmental Medicine & Child Neurology. 1992;34(6):547-51.
2.            Yazici M, Senaran H. Cerebral palsy and spinal deformities. Acta Orthop Traumatol Turc. 2004;43(2):149-55.
3.            Bartlett DJ, Palisano RJ. A multivariate model of determinants of motor change for children with cerebral palsy. Physical Therapy. 2000;80(6):598-614.
4.            Gough M. Continuous postural management and the prevention of deformity in children with cerebral palsy: an appraisal. Developmental Medicine & Child Neurology. 2009;51(2):105-10.
5.            Wright M, Tancredi A, Yundt B, Larin H. Sleep issues in children with physical disabilities and their families. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2006;26(3):55-72.
6.            Wiart L, Darrah J, Kembhavi G. Stretching with children with cerebral palsy: what do we know and where are we going? Pediatric Physical Therapy. 2008;20(2):173-8.
7.            Hägglund G, Andersson S, Düppe H, Pedertsen HL, Nordmark E, Westbom L. Prevention of severe contractures might replace multilevel surgery in cerebral palsy: results of a population-based health care programme and new techniques to reduce spasticity. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2005;14(4):269-73.
8.            Bartlett D, Purdie B. Testing of the Spinal Alignment and Range of Motion Measure: a discriminative measure of posture and flexibility for children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 2005;47(11):739-43.
9.            McDowell BC, Salazar-Torres JJ, Kerr C, Cosgrove AP. Passive Range of Motion in a Population-Based Sample of Children with Spastic Cerebral Palsy Who Walk. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2012;32(2):139-50.
10.          Wright M, Bartlett DJ. Distribution of contractures and spinal malalignments in adolescents with cerebral palsy: Observations and influences of function, gender and age. Developmental neurorehabilitation. 2010;13(1):46-52.
11.          Eliasson A-C, Krumlinde-Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall A-M, et al. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Developmental Medicine & Child Neurology. 2006;48(07):549-54.
12.          Kilgour G, McNair P, Stott NS. Intrarater reliability of lower limb sagittal range‐of‐motion measures in children with spastic diplegia. Developmental Medicine & Child Neurology. 2003;45(6):391-9.
13.          MutluABCDEF A, LivaneliogluABCDE A, GunelABEF MK. Reliability of goniometric measurements in children with spastic cerebral palsy. Med Sci Monit. 2007;13(7):329.
14.          Rachkidi R, Ghanem I, Kalouche I, El Hage S, Dagher F, Kharrat K. Is visual estimation of passive range of motion in the pediatric lower limb valid and reliable. BMC musculoskeletal disorders. 2009;10(1):126.
15.          Glanzman AM, Swenson AE, Kim H. Intrarater range of motion reliability in cerebral palsy: a comparison of assessment methods. Pediatric Physical Therapy. 2008;20(4):369-72.
16.          McWhirk LB, Glanzman AM. Within-session inter-rater realiability of goniometric measures in patients with spastic cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy. 2006;18(4):262-5.
17.          McDowell BC, Hewitt V, Nurse A, Weston T, Baker R. The variability of goniometric measurements in ambulatory children with spastic cerebral palsy. Gait & posture. 2000;12(2):114-21.
18.          Ashton BB, Pickles B, Roll JW. Reliability of goniometric measurements of hip motion in spastic cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 1978;20(1):87-94.
19.          Allington NJ, Leroy N, Doneux C. Ankle joint range of motion measurements in spastic cerebral palsy children: intraobserver and interobserver reliability and reproducibility of goniometry and visual estimation. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2002;11(3):236-9.
20.          Sabine R, Halbertsma JP, Maathuis PG, Verheij NP, Dijkstra PU, Maathuis KG. Reliability of popliteal angle measurement: a study in cerebral palsy patients and healthy controls. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2007;27(6):648-52.
21.          van Trijffel E, van de Pol RJ, Oostendorp RA, Lucas C. Inter-rater reliability for measurement of passive physiological movements in lower extremity joints is generally low: a systematic review. Journal of physiotherapy. 2010;56(4):223-35.