بررسی نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکترای کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 2. دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران،ایران

3 3. دانشجوی دکترای کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران

4 4. کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی، بیمارستان فیروزآباد فارس، فیروزآباد فارس، ایران

5 5. کارشناسی ارشد جامع شناسی پژوهشگری، دانشگاه پیام نور مرکزی،تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
دارا بودن انگیزه کار در جهت دهی به انگیزه های سالم یکی از ضرورت ها در کاربرد صحیح منابع انسانی است. شناسایی نیازهای واقعی منابع انسانی به منظور ایجاد انگیزه ضروری است بطوری که اگر نیازهای واقعی منابع انسانی کشف و شناسایی نگردند و به موقع به آن نیازها پاسخ داده نشود، احتمال کناره گیری از شغل وجود خواهد داشت. لذا در این پژوهش نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش حرفه کاردرمانی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1390 انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 97 نفر از کاردرمانگران شرکت کننده در شانزدهمین کنگره کادرمانی ایران می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه معتبر ویژگی های شغل جان واگنر وپرسشنامه نیاز ها طراحی شده توسط گوردنمی باشد. برای اندازه گیری پایایی از روش محاسبه ی آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ها  از روایی محتوا استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها
بر اساس نتایج بدست آمده از دو پرسشنامه مربوط به نیاز ها، افراد شرکت کننده ترجیح می دادند در شغل خود به ترتیب نیاز به امنیت، خود شکوفایی، احترام، نیاز اجتماعی و نیاز به استقلال برایشان تامین گردد در حالی که حرفه کاردرمانی به ترتیب نیاز اجتماعی، نیاز به خود شکوفایی، نیاز به استقلال، نیاز به احترام و نیاز به امنیت را در بین کاردرمانگران تامین کرده است. بعلاوه از بین متغیرهای مورد بررسی، فقط بین متغیرهای نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانی و توان بالقوه انگیزش رابطه معنادار وجود داشت(05/0> p).
نتیجه گیری
با توجه به توان بالقوه انگیزش متوسط حرفه کاردرمانی در این مطالعه و ارتباط آن با نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی و همچنین عدم همبستگی بین نیازهای افراد از شغل و نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی می توان نتیجه گرفت که نیازهای افراد از شغل در حرفه کاردرمانی به خوبی برآورده نشده است. لذا تحقیقات بیشتر در رابطه با علل وعوامل تاثیرگذار بر ارضا نیازهای شغلی کاردرمانگرها در این بستر ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivational needs and its relationship with motivation potential in occupational therapy profession

نویسندگان [English]

  • Narges Ghamari 1
  • Narges Shafaroodi 2
  • Seyed Alireza Derakhshanrad 3
  • Mahbobeh Ghamari 4
  • Esmat Ghamari 5
1 1. MSc of Occupational Therapy in Tehran University of Medical Sciences, phD Student in occupational therapy in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 2. Assistant professor of Occupational therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences Faculty member, Tehran, Iran
3 3. PhD Student in occupational therapy in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences Faculty member ,Tehran, Iran
4 4. MSc of Hospital Management, Fars Firoozabad Hospital, Fars Firoozabad, Iran.
5 5. MSc of Social Scientific, Central Payamenoor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Having job motivation in directing the intact motivation is necessary for the proper utilization of human resources. In order to motivate a person at work, it is essential to identify the real needs of human resources; so that if we do not discover the real needs of human resources and do not respond to them timely, it is likely to leave job. So; in this study Motivational needs and its relation to the power of potential motivation in occupational therapy profession was evaluated.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 1390. The population included 97 people of occupational therapists participating in the 16th Congress of Iran occupational therapy. Data collection tools were John Wagner’s valid job characteristic model questionnaire and needs questionnaire which was developed by Gordon. For the last examination, Cronbach's alpha coefficient and the Content validity were used to determine its validity. Data analysis was performed using SPSS software.
Results: According to the results of two questionnaires related to the needs, participants referred their needs to safety, self-actualization, respect social needs and also need to independence to be met in their job. Whereas, occupational therapy has supplied social needs, need to self actualization, independence, respect and safety in order among occupational therapists. Among the studied variables, there was only a relationship between the variables provided for the needs in the occupational therapy profession and potential motivation (p<0.05).
Conclusion: By Considering the average potential motivation of occupational therapy profession in this study and its relevance to the needs supplied in occupational therapy profession and also the lack of correlation between individual’s needs for job and the supplied needs in occupational therapy, we can conclude that the individual’s needs of job in occupational therapy profession has not been well taken into consideration. Therefore, further investigations seem essential in relation to the effective factors on the fulfillment of the needs of occupational therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational needs
  • Motivating Potential
  • occupational therapy profession
1. Haghighi MA. Management of Organizational Behavior. Tehran: Terme publishing; 2001:72-73.
2. Moghimi M. Organization and management;Research approach. Tehran: Terme Publishing; 2007:69-82.
3. Gaminiyan V. Ways to increase motivation at work. Journal of community work. 1999;58:33-5.
4. Irannejadparizi M, Goharpey S. Organization and Management: Theory and Practice. Tehran: Moasese Bankdari Iran; 2005:15-16.
5. Khalesi N, Amiresmaeili M, Ghaderi A. Evaluation of Kerman Educational Hospital professions’s motivational  ratebased on motivation potential score in 2005 Journal of Health Management. 2005;8(20):42-6.
6. Khalili J. The motivation Potential of jobs in informatics centers Tehran University. Tehran: Tehran University; 2001:8-9. [Master's thesis]
7. Keshtkaran A, Kharazmi E, Yosofi S. Motivational needs of nurses, teaching hospitals selected on the basis of Maslow's hierarchy of needs. Journal Of Health Administration. 1387;9(24):45-50.
8. Ostovar R, Mosavi AM, Ghaforiyan HR, Abasi MA. Factors affecting the motivation of employees and managers on the staff of the University of Yasuj. 1382;8(31):21-6.
9. Hoseiniyan S, Amiri M, Rajabi R. Investigate and understand of University police officer personnel needs Payvar. Journal of police Management Studies. 2010;5(4):707-24.
10. Porhadi S, Kamali M, Khalesi N, Akbarfahimi M. Motivational potential of jobs in the Rehabilitation Center of Tehran Welfare. Journal of Health Management. 2009; 12(37):57-64.
11. Dunbar SB. perceived motivational factors among allied health managers and subordinates. The Internet Journal of Allied Health Science and Practice. 2003;1(1):1-12.
12. Huxley J, Trujillo S. A study of attitudes towards work: possible implications for delegating responsibility. Can J Occup Ther. 1983 Jun;50(3):77-9.
13. Wagner JA, HollenbeckJR. Management of organizationa behavior. New Jersey: Simon &Schuster Company; 1995, 1995: p 553-554.
14. Ghamari N, Derakhshanrad SA, Ghamari M, Ghamari E. Examining the motivational power of occupational therapy profession among occupational therapist in Fars providencein 1390. Modern Rehabilitation. 2012;6(3):5-12.
15. Memariyani F, Bahramzadeh H, Ghorbani M. Factors Affecting Work Motivation middle level managers Bojnourd city. Educational Research 2010;22:161-80.
16. Eirtash MA. Compared the views of employees and managers Teacher Training University of Tehran Tehran  on employees' work motivation. Knowledge Management. 2000;12(47):13-7.
17. Nasri S, Osareh A, Afrazandeh MM. Assess the potential motivation of teachers and school administrators jobs in Qazvin. Kara schools. 2009;9:72-5.