تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه و کیفیت زندگی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در مادران دارای کودک فلج مغزی به­طور معناداری بیشتر از مادران کودکان عادی است. هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه و کیفیت زندگی مادران دارای کودک فلج مغزی است.
مواد و روش­ها
در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 30 نفر از مادران مبتلا به کمردرد دارای کودک فلج مغزی 6 تا 18 ساله شهر اصفهان، با توجه به ملاک­های پژوهش به روش هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 20 دقیقه تمرینات منتخب ثبات مرکزی را انجام دادند، در حالی که گروه کنترل، هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی را انجام ندادند. کیفیت زندگی و استقامت عضلات خم کننده و باز کننده ستون فقرات به ترتیب با استفاده از پرسش­نامه وضعیت سلامت (36SF)، آزمون استقامت ایستای خم کننده­های تنه و آزمون ایستای بازکننده­های تنه قبل و پس از هشت هفته مداخله تمرینی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ها
نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده بهبود معنادار در کیفیت زندگی (001/0=P)، استقامت عضلات خم کننده (002/0=P) و بازکننده تنه (040/0=P) متعاقب انجام تمرینات ثبات مرکزی بود.
نتیجه­ گیری
با توجه به نتایج به­دست آمده در پژوهش حاضر، تمرینات ثبات دهنده باعث بهبود کیفیت زندگی و استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه در مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی می­شود. لذا با توجه به اهمیت سلامت مادران دارای کودک فلج مغزی، پایین بودن سطح کیفیت زندگی آن­ها و تأثیر مثبت تمرینات ثبات مرکزی بر کیفیت زندگی و استقامت عضلات تنه، این روش می تواند به عنوان یک مدالیته در درمان مادران مبتلا به کمردرد مزمن دارای کودک با ناتوانی جسمی–حرکتی توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Core Stabilization Exercises on Trunk Flexor and Extensor Musculature Endurance and Quality of Life in Mothers with Low Back Pain Who Have Children with Cerebral Palsy

نویسندگان [English]

 • farzaneh karimzadeh 1
 • Amir Letafatkar 2
1 MSc in Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran- Iran
2 Assisstant Professor, Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Scienses, Kharazmi University, Tehran- Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Background and Aim: Musculoskeletal pain in mothers of children with Cerebral Palsy (CP) is significantly higher than that in mothers of typically normal children. The purpose of the present study was to evaluate the effect of eight weeks core stabilization exercises on trunk flexor and extensor musculature endurance as well as quality of life in mothers of children with CP.
Materials and Methods: In the current quasi experimental study, 30 mothers of children with CP who had low back pain, aged 6 to 18 years, were selected in Isfahan based on targeted and convenience sampling methods according to the criteria of the study. Next, they were randomly divided into two groups of experimental and control, each containing 15 mothers. The experimental group performed core stabilization exercises for 8 weeks, three days a week, each session lasting 20 minutes, while the control group did not do any regular exercise. Quality of life and trunk flexor and extensor musculature endurance were respectively measured using SF-36 questionnaire and trunk flexor and trunk extensor endurance tests prior to and after the eight weeks of exercise program.
Results: Finding revealed significantl improvement in the quality of life (p=0.001), trunk flexor (p=0.002), and extensor musculature endurance (p=0.040) after implementing the core stabilization exercises intervention.
Conclusion:Based on the results, core stabilization exercise program can improve quality of life and trunk flexor and extensor musculature endurance in mothers of children with CP. Therefore, considering the importance of the health of mothers with CP children, their low levels of quality of life, and positive effect of core stability exercises on the quality of life and trunk muscle endurance, this exercise is recommended for mothers of children with Physical disability who have chronic low back pain.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Core Stabilization Exercises
 • Non-specific Chronic Low Back Pain
 • Cerebral palsy
 • Mother
 1. Paneth N, Hong T, Korzeniewski S. The descriptive epidemiology of cerebral palsy. Clin Perinatol 2006; 33(2):251-67.##
 2. Wilson M, Elaine M. Cerebral palsy: Introduction and diagnosis. Pediatric Health Care 2007; 21(3):146–52.##
 3. Prudente CO, Barbosa MA, Porto CC. Relation between quality of life of mothers of children with cerebral palsy and the children's motor functioning, after ten months of rehabilitation. Rev Lat Am Enfermagem 2010; 18(2): 149-55.##
 4. Brehaut JC, Kohen DE, Raina P, Walter SD, Russell DJ, Swinton M, et al. The health of primary caregivers of children with cerebral palsy: how does it compare with that of other Canadian caregivers? Pediatrics 2004; 114(2):e182–e191.##
 5. Razavi Z, Rassafiani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A Survey on knowledge and application of caregivers regarding special care of children 1-5 years old with cerebral palsy. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2013; 9(4): 618-628. [In Persian]##
 6. Tal hatu KH, Mordi EL. Impact of caring for children with cerebral palsy on the general health of their caregivers in an African community. International Journal of Rehabilitation Research 2007; 30(3):191–4.##
 7. Ahmadizadeh Z, Rassafiani M, Hosseini S.A, Binesh M. Chronic musculoskeletal pain in mothers of children with cerebral palsy. Special Issue Pediatric Neuro rehabilitation 2014; 14(6). [In Persian]##
 8. Davis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: Care, Health and Development 2010; 36(1):63-73.##
 9. Jalili N, Godarzi M, Rassafiani M, Haghgoo H, Dalvand H, Farzi M. The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe cerebral palsy: A survey study. Journal tums 2014; 7(3). [In Persian]##
 10. Rigby PJ. Assistive technology for persons with physical disabilities: Evaluation and outcomes. Thesis. Campusplein Utrecht, Netherlands: Utrecht University 2013. ##
 11. Deutsh FE. Isolated lumber strengthening in the rehabilitation of chronic LBP. J Manipulative physiotherapy 1996; (19): pp.124-33.##
 12. Kulkarni AG, Diwan AD. Prosthetic lumbar disc replacement for degenerative disc disease. Neural India 2005; 53(4):499-505.##
 13. Wilson, Tatum, MSPT, and Evans, Lori, MSPT. “At the core, Pilates exercise can help eliminate back pain” Advance for Directors in Rehabilitation 2004.##
 14. Arab A, Norbakhsh M, Salavati M. The relative effects of mechanical factors in the incidence of LBP. Kowsar Med Journal 2004; 9(1): 67-76. [In Persian]##
 15. Van Tulder M, Koes B, Esmail R. Exercise therapy for low back pain: A systhematic review within the frame work of the Cochrane collaboration back review group. Spine J 2000; 25: 2784-96.##
 16. Hemmati SH, Rajabi R, Karimi N, Jahandideh A. Compact core stabilization exercises on pain and disability in women with chronic non-specific low back pain. Koomesh journal 2011; 3(39): 244-53. [In Persian]##
 17. Alizamani S. Effects of Pilates exercises on patients with chronic low back pain. M.S.C Thesis. 2009; 75-81.
 18. Parvizi S, Ghasemzadeh kakroodi F, Seyed Fatemi N, Naseri F. Social factor scontributing in women health in Tehran city qualitative study. Nursing Research 2009; 4(15):6-15. [In Persian]##
 19. Courts NF, Newton NA, McNeal LJ. Husbands and wives living with multiple sclerosis. Journal of Neuroscience Nursing 2005; 37(1):20-27.##
 20. Thomas J, Nelson J, Silverman S. Research methods in physical activity. Human Kinetic Publication. Sixth Ed.2011. 457 p.##
 21. Barati S, Khaiambashi Kh, Rahnama N, Naieri M. Effect of a selected core stabilization training program on pain and function of the females with knee osteoarthritis. JRRS 2012; 8(1): 40-8.##
 22. Dehghan L, Abdolvahab B, Dalvand H, Faghihzade S. Examine the reliability between testers in the persian version developed Gross Motor Function Classification system and expected in people with cerebral palsy. Daneshvar 2011; 18(91):37–44. [In Persian]##
 23. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82. [In Persian]##
 24. Motamed N, Ayatollahi AR, Zare N, Sadeghi-Hassanabadi A. Validity and reliability of the Persian translation of the SF-36 version 2 questionnaire. East Mediterr Health J 2005; 11(3): 349-57. [In Persian]##
 25. Christophe, D. "Spinal muscle evaluation using the Sorensen test: a critical appraisal of the literature". Joint Bone Spine (2006); 73 PP: 43-50.##
 26. Puntumetakul R, Areeudomwong P, Emasithi A, Yamauchi J. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability. Patient Preference and Adherence 2013; 7 1189–1199.##
 27. Javadian Y, Behtash H, Akbari m, Taghi pour M, Zekavat H. Effect of stabilization training on pain, muscle endurance and functional disability in patients suspected of lumbar segmental instability. Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 2008; 18(65): 63-73. [In Persian]##
 28. Kulandaivelan S, Chaturvedi R, Moolchandani H. Efficacy of progressive core strengthening exercise on functional endurance tests and hypertrophy of multifidus, transverses abdominis in healthy female subjects with low core endurance. Journal of Exercise Science and Physiotherapy 2014; 10 (2): 114-121.##
 29. Park, SD, Yu, SH. The effects of abdominal draw-in maneuver and core exercise on abdominal muscle thickness and Oswestry disability index in subjects with chronic low back pain. Journal of Exersice Rehabilitation 2013; 9(2): 286-91.##
 30. Ebrahimi H, Balouchi R, Eslami R, Shahrokhi M. Effect of 8-Week Core Stabilization Exercises on Low Back Pain, Abdominal and Back Muscle Endurance in Patients with Chronic Low Back Pain due to Disc Herniation. Physical treatments 2014; 4(1)##
 31. Shnayderman I, Katz-Leurer M. An aerobic walking programme versus muscle strengthening programme for chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation Journal. 2012;21(23):2763-9##
 32. Kumar A, Zutshi K, Narang N. Efficacy of Trunk Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Training on Chronic Low Back Pain. International Journal of Sports Science and Engineering. 2011; 5(03):174-80.##
 33. Arab AM, Ebrahimi E. Clinical trunk muscle endurance tests in subjects with and without low back pain. MJIRI 2005; PP: 95-101. [In Persian]##
 34. Richardson C.A, Toppenburg R, Jull G. An initial evaluation of eight abdominal exercises for their ability to provide stabilization for the lumbar spine. Australian Journal of Physiotherapy 1990; 36: 6-11.##
 35. Stephan A, Goebel S, Schmidtbleicher D. Effects of Machine – Based Strength Training in The Therapy of Chronic Back Pain.Dutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin 2011; 6269-74.##
 36. Liebenson C. Rehabilitation of the spine: A practioners manual in chapter 14, spinal stabilization exercises program. 1th ed. Baltimor: Williams & wilkins; 1996. P .293-318.##
 37. Strom H, Kreuter M, Rosberg S. Quality of Life in parents/caretakers of children with cerebral palsy in Kampong Cham, Cambodia. J Trop Pediatr 2012; 58(4):303-6.##
 38. Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Haghgoo HA, Farzi M. The effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children with cerebral palsy aged 4-12 years old. J Res Rehabil Sci 2013; 9(1):48-58. [In Persian]##
 39. Tavafian S, Jamshidi A, Shahmohammadi S. Low back pain educational programs and quality of life in women living with chronic low back pain: a semi experimental study. Journal of Health Education and Health Promotion 2014; 2(1): 49-56. [In Persian]##
 40. Vanshica s, pragyadeep. Impact of short duration (4week) core stability exercises on depression, anxiety and stress status of Adult Patients with Chronic low back pain. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences 2012; 23(16).##
 41. Khoga-Naamat K, Sadeghi H, Sahebozamani M. The Effect of Resistance and Endurance Training on Health-Related Quality of Life in Elderlies. J Isfahan Med Sch 2014; 32(303): 1623-31. [In Persian]##
 42. Windle G, Hughes D, Linck P, Russell I, Woods B. Is exercise effective in promoting mental wellbeing in older age? A systematic review. Aging Ment Health 2010; 14(6):652-669.##
 43. Won lime J, Zebrack B. Caring for family members will chronic physical illness. Health Qual Life Outcomes 2004; 2 (50): 84-98##

43.    Natour J,  Araujo Cazotti L, Ribeiro L H,  Salvador Baptista A, Jones A. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clin Rehabil January 2015;  29: 2##

44.    Borges J, et al. Pilates exercises improve low back pain and quality of life in patients with HTLV-1 virus: A randomized crossover clinical trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2014; 18: 68–74.