دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1-312 
بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران

صفحه 36-46

10.22037/jrm.2016.1100237

پروین رئیسی رودباری؛ مهدی رضایی؛ نوید میرزاخانی؛ علیرضا اکبر زاده باغبان


اندازه گیری ترس از حرکت یا آسیب مجدد، قبل و بعد از انجام آزمون‌های عملکردی در بیماران با نقص رباط صلیبی قدامی

صفحه 47-56

10.22037/jrm.2016.1100396

ثریا نظری؛ محمد کمالی؛ محمد اکبری؛ علی اشرف جمشیدی خورنه؛ محمد رازی؛ علی اکبر نظری؛ یاشار کچیلی


مقاله مروری

بررسی اثرات کوتاه مدت نویز بر مسیرهای شنوایی

صفحه 226-237

10.22037/jrm.2016.1100404

عبدالله موسوی؛ مرضیه امیری؛ لیلا فرجی


مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا


مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا