بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کاردرمانی، دفتر فن آوری تحقیقات دانشجویان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 مربی گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تفکر انتقادی توانایی افراد در مهارت­های حل مسأله، مشکل گشایی و تصمیم­گیری است. کسب مهارت تفکر انتقادی هدف نهایی یادگیری و ضرورتی برای تصمیم­گیری و کار بالینی است. علوم توانبخشی به عنوان یکی از شاخه­های علوم پزشکی، نقش مهمی در فرآیند درمان، مراقبت و ارتقای سلامت جامعه دارد و مهارت­های تفکر انتقادی متخصصان توانبخشی ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات توانبخشی ارائه شده دارد. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان کاردرمانی مقطع کارشناسی بود.
مواد و روش­ها
پژوهش حاضر یک مطالعه­ی توصیفی-مقایسه­ای است. در پژوهش پیش­رو 72 نفر دانشجوی کارشناسی کاردرمانی (20 نفر سال اول، 14 نفر سال دوم، 16 نفر سال سوم و 22 نفر سال آخر) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 1394ـ1393 به روش تمام شماری انتخاب شدند و پرسش­نامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار سنجش مهارت­های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم-ب[1] را تکمیل نمودند.
یافته­ها
در مطالعه­ی پیش رو میانگین نمره کل تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول 15/3±60/11، سال دوم 73/3±56/12، سال سوم 35/4±56/13 و سال چهارم 41/4±68/11 بود. اما نتایج حاصل از آزمون آماری کروسکال والیس بین میانگین نمره­های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی کاردرمانی در 4 سال تحصیلی تفاوت آماری معناداری نشان نداد(499/0P=).
نتیجه­گیری
به نظر می­رسد نظام آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در طراحی برنامه­ی درسی مناسبی که توان ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان را داشته باشد، ضعیف عمل می­کند. علی­رغم اهمیت تفکر انتقادی در کاردرمانی، این مهارت در طول تحصیل دانشگاهی پیشرفت چندانی نمی­کند و این موضوع می­تواند گویای نارسایی سیستم آموزشی و برنامه درسی در حال حاضر رشته کاردرمانی در این دانشگاه، به عنوان مهم­ترین عامل دخیل در این زمینه باشد. لذا پیشنهاد می­شود در روش­های تدریس و واحدهای درسی ارائه شده، بررسی و بازنگری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Occupational Therapy BSc students’ Critical Thinking Skills at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran

نویسندگان [English]

 • Zahra Maleki 1
 • Mehdi Rezaee 2
 • Navid Mirzakhani 3
 • Zahra Shafiee 4
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 5
1 Msc Student of Occupational Therapy, Students' Research Committee, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Lecturer, Msc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Msc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Msc of Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Critical Thinking is the ability of problem solving and decision making. It is the goal of learning and necessary for clinical reasoning. Rehabilitation has an important role in health care process. Rehabilitation specialists’ critical thinking skills directly influence the services they provide. The present study aimed to assess occupational therapy BSc students’ critical thinking skills in different years.
Methods and Materials: In the present descriptive-analytic study, 72 occupational therapy students were selected from Shahid Beheshti University of Medical Scineces based on Census and filled in the demographic sheet and California Critical Thinking Skills Test-B.
Results: The mean score for students’ critical thinking was 11/60±3/15 in the first academic year, 12/56±3/73 in the second year, 13/56± 4/35 in the third year, and 11/68± 4/41 in the fourth year. However, there was no significant difference in the total Critical Thinking and skills scores among students of different academic years.
Conclusion: Despite the importance of Critical Thinking, it seems that it is not well-developed during their studies at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Two important factors might be the potential insufficiency of educational system and the occupational therapy curriculum. Thus, revising teaching methods and the occupation therapy curriculum seems necessary and beneficial.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical thinking
 • occupational therapy
 • Rehabilitation
 • Students
 • Curriculum
 1. Facione PA. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations. 1990.##
 2. Gul RB, Boman JA. Concept mapping: A strategy for teaching and evaluation in nursing education. Nurse Education in Practice. 2006;6(4) -206-199.##
 3. Fesler-Birch DM. Critical thinking and patient outcomes: A review. Nursing outlook. 2005;53(2):59-65.##
 4. Athari ZS, Sharif SM, Nasr AR, Nematbakhsh M. Paper: Evaluation Of Students' Critical Thinking Skills in Isfahan university and Isfahan university of medical sciences for two sequence semesters: Critical thinking, The lost ring in curriculums. Iranian journal of Medical Education 2009 Spr; (9)1: 5-11##
 5. Khodamoradi K, Seyedzakeri M, Shahabi M, Yaghmaee F, Alavi H. Comparison of critical thinking skills of freshmen and senior undergraduateselected courses from Universities of Medical Sciences in Tehran [Thesis]. Tehran, Iran: faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti medical Sciences University; 1385.##
 6. Velde BP, Wittman PP, Vos P. Development of critical thinking in occupational therapy students. Occupational Therapy International. 2006;13(1):49-60.##
 7. Lederer JM. Disposition toward critical thinking among occupational therapy students. American Journal of Occupational Therapy. 2007;61(5): -26-519.##
 8. Mirmolaei T, Shabani H, Babaei G, AbdeHagh Z. Comparison of critical thinking among first and last trimester baccalaureate midwifery students. Hayat. 2004;10(3):69-77.##
 9. Brudvig TJ, Angelique Dirkes P, Priyanka Dutta PT M, Kalpita Rane PT M. Critical thinking skills in health care professional students: A systematic review. Journal of Physical Therapy Education. 2013;27(3):12.##

10. Maghsoudi J, Etemadifar S, Haghani F. Improving critical thinking of students: A great challenge in clinical nursing education. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(5):1110-20.##

11. Kermansaravi F, Navidian A, Kaykhaei A. Critical Thinking Dispositions Among Junior, Senior and Graduate Nursing Students in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;9-83##

12. Monaghi HK, Rad M, Bakhshi M. Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy?: A Systematic Review. Journal of Strides Development Medical Education.2013;10(2):80-271.##

13. Akhoundzadeh K, Ahmari Tehran H, Salehi S, Abedini Z. Critical thinking in nursing education in Iran. Iranian Journal of Medical Education.2011;11(3):21-210##

14. Dezhgaahee S. Critical thinking challenging independence as an educational objective.2008;4(1,2):-63-80##

15. Paul SA. Assessment of critical thinking: A Delphi study. Nurse education today2014.##

16. Das Nair R, Lincoln NB, Ftizsimmons D, Brain N, Montgomery A, Bradshaw L, et al. Rehabilitation of Memory following Brain Injury (ReMemBrIn): study protocol for a randomised controlled trial. Trials.2015;16(1):6.##

17. Dragicevic-Cvjetkovic D, Jandric S, Bijeljac S, Palija S, Manojlovic S, Talic G. The Effects of Rehabilitation Protocol on Functional Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Medical Archives. 2014;68(5):350.##

18. Baggi F, Santoro L, Grosso E, Zanetti C, Bonacossa E, Sandrin F, et al. Motor and functional recovery after neck dissection: comparison of two early physical rehabilitation programmes. Acta Otorhinolaryngologica Italica. 2014;34(4):230.##

19. Vogel KA, Geelhoed M, Grice KO, Murphy D. Do occupational therapy and physical therapy curricula teach critical thinking skills? Journal of allied health.2009;38(3):7-152.##

20. 20.    sabouri kashani a, Faal Ostadzar N, karimi moonaghi h, gharib m. Critical Thinking Dispositions among Medical Students in Two stages: Basic Medical Sciences and Pre-Internship. Iranian Journal of Medical Education.2013;12(10):85-778. ##

21. Facione PA. Using the California Critical Thinking Skills Test in Research, Evaluation, and Assessment. 1991.##

22. 22. Huang Y-C, Chen H-H, Yeh M-L, Chung Y-C. Case studies combined with or without concept maps improve critical thinking in hospital-based nurses: A randomized-controlled trial. International journal of nursing studies. 2012;49(6): -747-754##

23. Facione PA. The California Critical Thinking Skills Test--College Level. Technical Report# 1. Experimental Validation and Content Validity.1990.##

24. Facione NC, Facione PA. The" California Critical Thinking Skills Test" and the National League for Nursing Accreditation Requirement in Critical Thinking. 1994.##

25. Khalili H, Hosein Zadeh M. Investigation of reliability, validity and normality Persian version of the California Critical Thinking Skills Test; Form B (CCTST). journal of Medical education2003 ; 3(1): 29-32##

26. 2Khodamoradi K, Seyedzakeri M, Shahabi M, Yaghmaee F, Alavi H. Comparison of critical thinking skills of freshmen and senior undergraduateselected courses from Universities of Medical Sciences in Tehran [thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti medical Sciences University; 1385.##

27. Hajibabaee H. The national curriculum or islamic republic of Iran. 1391:46.##

28. Gharib M, Rabieian M, Salsali M, Hadjizadeh E, Sabouri Kashani A, Khalkhali H. Critical Thinking Skills and Critical Thinking Dispositions in Freshmen and Senior Students of Health Care Management. Iranian Journal of Medical Education. 2009;9(2):35-125. -1608-9359 ##

29. Asqari M, Maleki S. etebar yabi, rava sazi, va hanjaryabi azmoon maharathaye tafakore enteqadi california baraye daneshjooyan. Educational Measurement. 2010: -69-147. [In persian]##

30. nejad AM. Entebaq va hanjaryabiye Azmoon maharat haye tafakore enteqadiye california. Cognitive Science News. 2007:35-73:63##

31. Luria AR. The working brain: An introduction to neuropsychology: Basic Books; 1976.##

32. Abadi RYS, Nozari AY, Qasemi A. Barresiye tafakore enteqadi aazaye heiat elmiye daneshgah olum pezeshki mazandaran dar sale tahsili 1386-1387. fasl nameye tahqiqate modiriyate amoozeshi 2008. [in persian].##

33. Sandra Truesdell M, Linda Ziolkowski B. Strategy to assess, develop, and evaluate critical thinking. The journal of continuing education in nursing. 2000;31(4):155##

34. Ikiugu MN, Rosso HM. Facilitating professional identity in occupational therapy students. Occupational Therapy International. 2003;10(3) 25-206.##