بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به نارسایی تقاربی چشم با کودکان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانپزشک، دانشیار ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفتر تحقیقانت و فن آوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 مربی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 روانشناس و مشاور، اداره آموزش و پرورش، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعات جمعیت شناختی نشان داده که فراوانی اختلالات کمبود توجه و بیش­فعالی در کودکان دارای ناکارآمدی تقاربی در مقایسه با جمعیت عادی کودکان بیشتر است. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی مقایسه­ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش­فعالی در کودکان ایرانی دارای ناکارآمدی تقاربی با کودکان سالم می­باشد.
مواد و روش­ها
در مطالعه مشاهده­ای–مقایسه­ای حاضر، تعداد 47 کودک مبتلا به ناکارآمدی تقاربی چشم از دو مدرسه در شهر بروجن با 61 کودک سالم، مورد مقایسه قرار گرفتند. معاینه بینایی کودکان، توسط اپتومتریست انجام شد و کودکان با سابقه قبلی ضربه و جراحی چشمی، نارسایی تکاملی و بیماری­های روانی از مطالعه خارج شدند.
پس از تکمیل فرم رضایت شخصی پرسش­نامه دموگرافیک و پرسش­نامه علائم مرضی کودکان (CSI4) مقیاس مربوط به علائم اختلال کمبود توجه و بیش­فعالی و نافرمانی توسط والدین تکمیل شد و داده­ها بررسی و توسط نرم افزار SPSS 19 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ها
اطلاعات حاصل از 47 کودک دارای ناکارآمدی تقاربی و 61 کودک نرمال مورد بررسی قرار گرفت. متوسط سنی کودکان مبتلا به ناکارآمدی تقاربی چشم 6/1±7/10 و کودکان سالم 8/1±7/10 به­دست آمد. اختلاف معنادار آماری بین دو گروه در مقیاس بی­توجهی، مقیاس پرتحرکی و رفتار تکانه­ای به­دست نیامد(05/0p>).
نتیجه­ گیری
در مطالعه ­ی حاضر مشخص گردید که علائم بی­توجهی، پرتحرکی و رفتارهای تکانه­ای در کودکان ایرانی مبتلا به ناکارآمدی تقاربی نسبت به کودکان نرمال تفاوتی نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Children with Convergence Insufficiency and Normal Children

نویسندگان [English]

 • Parvin Dibajnia 1
 • Masoomeh Rezaee 2
 • Seyed Mehdi Tabatabayee 3
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 4
 • Mohammad Hematian-Dehkourdi 5
1 Associated Professor, Psychiatrist, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, MSc of Optometry. School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc of Biostatistics. School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Instructor, Department of Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran
5 Psychologist and counselor, Department of Education, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Demographic studies have shown that Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is more prevalent in children with convergence insufficiency than in normal children. The purpose of the present study was to compare ADHD symptoms in Iranian children with convergence insufficiency and normal children.
Materials and Methods: In the current descriptive-comparative study, 47 children diagnosed with convergence insufficiency were compared with 61 normal children in Borujen city. Complete ocular exams were performed by an Optometrist. Children with a history of ocular trauma or surgery and developmental and psychiatric disorders were excluded. After obtaining the informed consent, the Persian translation of Child Symptom Inventory (CSI-4): Parent Checklist was usedto evaluate ADHD symptoms in these children. Data was analyzed using SPSS 19 software.
Results: Data was analyzed for 61 normal children and 47 cases with convergence insufficiency. The mean age of children with convergence insufficiency and normal ones were 10.7 (SD=1.6) and 10.7 (SD=1.8), respectively.No statistically significant difference was found between the two groups on inattention, hyperactivity-impulsivity, and oppositional behavior scales (p>0.05).
Conclusion: No significant difference was observed in ADHD symptoms between children with convergence insufficiency and normal children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children
 • Convergence insufficiency
 • Hyperactivity
 • Inattention
 1. Hong CL, Press LJ. Visual factors in childhood behavioral disorders. California Optometry 2009;36(4):46-54.##
 2. GeisertD.Attention Deficit Hyperactivity Disorder treatment programs- reviewed. OEP Vis Therapy 1993 ;35(3):1-16##
 3. Borsting E. Measures of visual attention in children with and without visual efficiency problems. J BehavOptom 1991; 2(6): 151-156.##
 4. Peachey GT. Minimum attention model for understanding the development of efficient visual function. J BehavOptom 1991; 2(8):199-206.##
 5. Damari DA. Liu J, Smith KB. Visual disorders misdiagnosed as ADHD: Case studies and literature review. J BehavOptom 2000; 11(4): 87-91.##
 6. Scheiman M, Gallaway M, Coulter R, et al. Prevalence of vision and ocular disease conditions in a clinical pediatric population, in review. J Am OptomAssoc 1996;67(4):193–202##.
 7. Rouse MW, Hyman L, Hussein M, Solan H. CIRS group. Frequency of convergence insufficiency in optometry clinic settings. Optom Vis Sci 1998;75(2):88–96. ##
 8. Rouse MW, Borsting E, Hyman L, et al. Frequency of convergence insufficiency among fifth and sixth graders. Optom Vis Sci 1999;76(9):643–49. ##
 9. Scheiman M, Wick B. Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3nd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2008.P.244-266.##
 10. Norn MS. Convergence insufficiency: incidence in ophthalmic practice-results of orthoptics treatment. ActaOphthalmol 1966;44(2):132-138##
 11. Cooper J,Duckman R. Convergence insufficiency : incidence, diagnosis , and treatment. Am OptomAssoc 1978;49(6):673-680##
 12. Rouse, M., Borsting, E., Mitchell, G. L., Kulp, M. T., Scheiman, M.,Amster, D.,… The Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group. Academic behaviors in children with convergence insufficiency with and without parent-reported ADHD. Optometry and Vision Science 2009;86 (10):1169-1177.##
 13. Barkley RA, MurhpyKR.Associated cognitive, developmental, and health problems in Attention-deficit hyperactivity disorder: A clinical workbook. New York, NY: Guilford Press. 3rd ed. 2006(3),122–83.##
 14. Yoshimasu K, Barbaresi WJ, Colligan RC, Killian JM, Voigt RG, Weaver AL, Katusic SK. Gender, attention-deficit/hyperactivity disorder, and reading disability in a population-based birth cohort. Pediatrics 2010; 126(4):788–95. ##
 15. Landgren M, Kjellman B, Gillberg C. Attention deficit disorder with developmental coordination disorders. Archives of Disease in Childhood. 1998;79(3):207-12.##
 16. Borsting E, Rouse M, Chu R. Measuring ADHD behaviors in children with symptomatic accommodative dysfunction or convergence insufficiency: a preliminary study. Optometry 2005;76(10):588-92##
 17. Granet DB, Gomi CF, Ventura R, Miller-Scholte A. The relationship between convergence insufficiency and ADHD. Strabismus 2005;13(4):163–8.##
 18. Gronlund MA, Aring E, Landgren M, Hellstrom A. Visual function and ocular features in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, with and without treatment with stimulants. Eye 2007;21(4):494–502.##
 19. Borsting E, Mitchell GL, Arnold LE, Sheiman M, Chase C, Kulp M, et al. Behavioral and Emotional Problems Associated With Convergence Insufficiency in Children: An Open Trial. Journal of attention disorders. 2013:1087054713511528.##
 20. Fabian ID, Kinori M, Ancri O, Spierer A, Tsinman A, Simon GJ. The possible association of attention deficit hyperactivity disorder with undiagnosed refractive errors. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2013 Oct 31;17(5):507-11.##
 21. Hofstetter H. Useful age amplitude formula. Opt World.1950;38(12):42-5##
 22. Zellers JA, Alpert TL, Rouse MW. A review of the literature and a normative study of accommodative facility. Journal of the American Optometric Association. 1984 Jan;55(1):31-7.##
 23. McCLELLAND JF, Saunders KJ. Accommodative lag using dynamic retinoscopy: age norms for school-age children. Optometry & Vision Science. 2004;81(12):929-33.##
 24. Rouse MW, Borsting E, Hyman L, et al., The Convergence Insufficiency and Reading Study (CIRS) Group. Frequency of convergence insufficiency among fifth and sixth graders. Optom Vis Sci 1999;76(9): 643-9##
 25. Lavrich JB. Convergence insufficiency and its current treatment. CurrOpinOphthalmol 2010;21(5):356-60##
 26. Alipour A,Mohammad Esmail E.Validity ,Reliability CSI-4 in 6-14 years students in Tehran City. Research on Exceptional children. 2002;2(3) :239-254. [In Persian]##
 27. Mezer E, Wygnanski-Jaffe T. Do children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder have ocular abnormalities? European journal of ophthalmology. 2012;22(6):931.##