اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش پذیر 11-7 ساله فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دکترای گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
خطاهای گفتاری کودکان با سندرم داون معمولاً بی­ثبات هستند، به­طوری­که کودک در هر بار تولید یک گزینه واژگانی آن را به­صورت­های مختلف تولید می­کند. مداخله واژگان پایه برای افزایش ثبات تولیدی در کودکان دارای اختلال بی­ثباتی گفتار طراحی شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش­پذیر 11-7 فارسی زبان بود.
مواد و روش­ها
مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیش­آزمون-پس­آزمون انجام شد. 4 کودک با سندرم داون 11-7 ساله در پژوهش حاضر شرکت داشتند. برای هر آزمودنی 12 تا 14 جلسه درمانی برگزار شد. درمان از طریق 70 واژه هدف صورت گرفت. تعمیم ثبات تولیدی از طریق واژه­های کنترل ارزیابی شد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از: آزمون بی­ثباتی نسخه فارسی مجموعه آزمون ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی و آزمون وضوح تک کلمات. 7 نقطه ارزیابی در مطالعه حاضر وجود داشت: 2هفته قبل از مداخله، 1هفته قبل از مداخله، درست قبل از مداخله، درست بعد از مداخله، 1هفته بعد از مداخله، 2 هفته بعد از مداخله و 6 ماه بعد از مداخله. علاوه بر این 10 شنونده ناآشنا وضوح گفتار کودکان را از طریق صدای ضبط شده آن­ها قبل و بعد از اجرای مداخله قضاوت کردند.
یافته­ها
ثبات تولیدی در تولید تک کلمات بعد از اجرای مداخله واژگان پایه افزایش پیدا کرد. همچنین ثبات تولیدی به­دست آمده به واژه­های کنترل نیز تعمیم یافت. علاوه بر این وضوح گفتار کودکان نیز بعد از اجرای مداخله افزایش یافت (05/0P<).
بحث و نتیجه­ گیری
نتایج به­دست آمده در راستای نتایج سایر مطالعات، مبنی بر موثر بودن مداخله واژگان پایه در افزایش ثبات تولیدی است. مطالعات بیشتری جهت اطمینان از اثربخشی و اندازه اثر مداخله واژگان پایه در افزایش ثبات و صحت تولیدی و افزایش وضوح گفتار در زبان­های دیگر لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of a Core Vocabulary Intervention Program on Speech Intelligibility in 7-11-year-old Farsi-Speaking Educable Children with Down Syndrome

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Faryabi 1
 • Talieh Zarifian 2
 • Fariba Yadegari 2
1 Master of Speech Therapy, Department of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 PhD of Speech Therapy, Department of Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Speech errors in children with Down Syndrome (DS) are inconsistent, such that in articulating the same lexical item, the children produce it in different ways. The Core Vocabulary Treatment (CVT) has been designed to increase the consistency of articulation in children with inconsistent disorder. The current study was carried out to investigate the efficacy of CVT on the speech intelligibility of 7-11-year-old educable Farsi-speaking DS children.
Materials and Methods: The study was performed in the form of a pre-posttest design. Four DS children participated in the study. For each case, 12 to 14 treatment sessions were performed. Treatment was accomplished by 70 goal words. The instruments used were Inconsistent subtest of Persian Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology (P-DEAP) and the test of single word intelligibility. There were 7 assessment points in the study: two weeks, one week, and immediately before intervention as well as immediately, one week, two weeks, and six months after the intervention. Subsequently, 10 unfamiliar listeners judged the speech intelligibility in children by recording their speech prior to and after intervention.
Results: The consistency of articulation increased after intervention and generalized to control words. Furthermore, intelligibility of speech also increased after the intervention (P<0.05).
Conclusion: The obtained results, similar to those of other studies, showed that CVT is effective in enhancing the consistency of articulation. Further studies are necessary to ensure confidence in the effectiveness of this intervention to increase the consistency and intelligibility of speech in other languages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consistency
 • Core Vocabulary Treatment
 • Down syndrome
 • intelligibility
 • Efficacy
1)       Kumin, L. Intelligibility of speech in children with Down syndrome in natural settings: parent’s perspective. Journal of Perceptual and Motor skills. 1994; 178(1): 307-313.##
2)        Stoel-Gammon, C. Down syndrome phonology: Developmental patterns and intervention strategies. Journal of Downs Syndrome Research and Practice. 2001; 7(3): 93-100.##
3)       Kent, R D; Vorperian, H K. Speech impairment in Down syndrome: a review. International journal of language & communication disorders. 2007; 42(4): 461-486.##
4)       Dodd, B; Thompson, L. Speech disorder in children with downs syndrome. Journal of International of intellectual disability research. 2001; 45(4): 308-316.##
5)       Dodd, B. A comparison of the phonological systems of mental age matched normal, severely abnormal and Down's syndrome children. British Journal of Disorders of Communication. 1976; 1: 27-42.##
6)       Wilson, L. An investigation into the effect of Core Vocabulary Therapy on the consistency of speech production for four subjects with Down syndrome. [On published thesis]. Australia: Queensland University; 2009.##
7)       Smith, B L; Stoel-Gammon, C. A longitudinal study of the development of stop consonant production in normal and Down's syndrome children. Journal of Speech and Hearing Disorders. 1983; 48: 114-118.##
8)       Stoel-Gammon, C. Speech development of infants and children with Down's syndrome. In J. K. Darby (Ed.), Speech Evaluation in Medicine. New York: Grune and Stratton, Inc. 1986: 341-360.##
9)       Paul, R. Language disorders from infancy through adolescence: Assessment and Intervention. 3nd ed. USA: Thieme Medical Pub; 2007.##
10)   Gardner, H. Training others in the art of therapy for speech sound disorders: An international approach. Child Language Teaching and Therapy. 2006; 22: 27-46.##
11)   Stackhouse, J; Wells, B. Children’s Speech and Literacy Difficulties: A Psycholinguistic Framework. London: Whurr Pub; 1997.##
12)   Dodd, B. Differential diagnosis and treatment of children with speech disorder. 2nd ed. Cornwall: Whurr publisher; 2005.##
13)   Herman, R; Ford, K; Thomas, J; Oyebade, N; Bennett, D; Dodd, B. Evaluation of core vocabulary therapy for deaf children: Four treatment case studies. Child Language Teaching and Therapy. 2015; 31(2): 221-235.##
14)   Crosbie, S; Holm, A; Dodd, B. Intervention for children with severe speech disorder: A comparison of two approaches. International Journal of Language and Communication Disorders. 2005; 40: 467–491.##
15)   Crosbie, SH; Pine, C; Holm, A; Dodd, B. Treating Jarrod: A core vocabulary approach. Advances in speech – language pathology. 2006; 8(3): 316-321.##
16)   Intosh, MC, B; Dodd, B. Evaluation of core vocabulary intervention for treatment of inconsistent phonological disorder: Three treatment case studies. Child Language Teaching and Therapy Journal. 2009; 25: 09-29.##
17)   Zarifian, T; Modarresi, Y; GholamiTehrani, L; Dastjerdi Kazemi, M; Salavati, M. ThePersian version of phonological test of diagnostic evaluation articulation and phonology for Persian speaking children and investigating its validity and reliability. Audiol. 2014; 23(4):10-20. [In Persian].##
18)   Darouie, A; Gholami Tehrani, L; Poorshahbaz, A. Comparision of speech Intelligibility Evaluation Procedures in Persian Hearing Impaired Children. Audiol. 2013; 19(2). [In Persian].##
19)   Dodd, B; Bradford, A. A comparison of three therapy methods for children with different types of developmental phonological disorder. International journal of language & communication disorders. 2000; 35(2): 189-209.##
20)   Dodd, B; Holm, A; Crosbie, SH; Intosh, MC B. A core vocabulary approach for management of inconsistent speech disorder. Advances in speech-language pathology journal. 2006; 8(3): 220-230.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 104-113
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396