دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-298 

مقاله پژوهشی

تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان

صفحه 1-9

10.22037/jrm.2017.1100244

سید مجتبی سلطاندوست ناری؛ احمد ابراهیمی عطری؛ ناهید خوشرفتار یزدی


مقایسه عملکرد روانی کلامی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار

صفحه 9-18

10.22037/jrm.2017.1100423

سیده مریم خدامی؛ سیده زهره موسوی؛ ریحانه جعفری؛ هوشنگ دادگر؛ سامان معروفی زاده


تاثیر اکتیو وستیبولار تراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

صفحه 74-82

10.22037/jrm.2017.1100269

صدیقه فرخی مقدم؛ حجت اله حقگو؛ ابراهیم پیشیاره؛ سید علی حسینی؛ عنایت اله بخشی؛ نیما رضازاده؛ رضا رستمی؛ وحید صادقی؛ یوسف خدا بنده لو


رضایت شغلی کاردرمانگران شهر اهواز و ارتباط آن با شاخص بالقوه انگیزش

صفحه 143-152

10.22037/jrm.2017.1100286

سارا افشار؛ نسیبه نوری ممبینی؛ درسا حامدی؛ سولماز محمدزاده ننه کران؛ کوثر دیناری؛ مهدیه نظریان


مقاله مروری

نتایج آزمون های اتولیتی (SVV, SVH, cVEMP) در بیماران مبتلا به منیر قطعی

صفحه 201-209

10.22037/jrm.2017.1100278

مرضیه شریفیان؛ اعظم السادات حسینی فرد؛ نیما رضازاده


خواب در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

صفحه 226-233

10.22037/jrm.2017.1100279

رضا ایازی؛ نوید میرزاخانی؛ سمیرا رجائی؛ جواد خلعتبری؛ سید وحید محمدی چشمه گل


اسکلروز منتشر و درمان مکمل در ایران: یک مطالعه مروری

صفحه 234-253

10.22037/jrm.2017.1100282

مژگان مشتاق؛ حمیرا سجادی؛ هدی موزونی؛ بهاره زینل زاده قوچانی