بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
رتینایتیس پیگمنتوزا یک گروه از بیماری­های چشمی دژنراتیو شبکیه وراثتی است که در افراد زیر 60 سال منجر به نابینایی می­شود و افراد مبتلا مجبور به ادامه زندگی خود با دید آسیب­دیده هستند. این مساله می­تواند باعث تغییراتی در کیفیت زندگی بیماران شود، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رتینایتیس پیگمنتوزا (RP) و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی می­باشد.
مواد و روش ­ها
مطالعه مقطعی حاضر شامل 35 بیمار (18 مرد و 17 زن) با میانگین سنی 42/11±57/37 و 35 فرد سالم (18 مرد و17 زن) با میانگین سنی 32/9±11/36 بود. حدت بینایی با بهترین اصلاح دید دور و نزدیک اندازه­گیری شد. افراد شرکت­کننده نسخه فارسی پرسش­نامه 25 گزینه­ای National Eye Institute Visual Function Questionnare-25 (NEI VFQ-25) را پاسخ دادند. تفاوت کیفیت زندگی بیماران رتینایتیس پیگمنتوزا با افراد نرمال و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی آنها ارزیابی شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار امتیاز پرسش­نامه NEI VFQ-25 در بیماران مبتلا به شب­کوری رتینایتیس پیگمنتوزا، 72/18±59/47 و در افراد نرمال، 84/5±29/92 بود. تفاوت میانگین امتیاز پرسش­نامه در دو گروه معنادار و این تفاوت بسیار قابل توجه بود (001/0>P). در بیماران RP رابطه معناداری بین میانگین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی وجود داشت. همبستگی Spearman بین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی بر حسب لگاریتم با بهترین اصلاح (Correction) در چشم بهتر برابر با 704/0-= rبود (001/0>P ).
نتیجه­ گیری
بیماری رتینایتیس پیگمنتوزا و کاهش حدت بینایی موجب کاهش قابل توجهی در کیفیت زندگی بیماران می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Mohammad Aghazadeh Amiri 2
  • Abbas Riazi 3
  • Hossein Norouzzadeh 4
  • Seyed Mehdi Tabatabaee 5
1 Student Research Committee, MSc in Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Department of Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran
5 MSc in Biostatistics, Basic Sciences Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Retinitis Pigmentosa (RP) is a group of hereditary retinal degenerative diseases, causing blindness among individuals younger than 60 years, and patients have to continue with visual impairment for their entire lives, which can cause changes on their quality of life. The purpose of the present study was to determine the vision-related quality of life using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI VFQ-25) in patients with RP, and to examine the relationship between quality of life and visual acuity.
Materials and Methods: The present cross-sectional study included 35 patients with RP (18 male, 17 female) with the mean age of 37.57±11.42 and 35 normal participants for control (18 male, 17 female) with the mean age of 36.11±9.32. Best Corrected Visual Acuity (BCVA) sores were measured in distance and near. Participants answered the Persian version of the NEI VFQ-25. The difference between RP and normal group and the correlation between quality of life and visual acuity were determined.
Results: The mean NEI VFQ-25 scores were 47.59±18.72 in RP patients and 92.29±5.48 in normal controls. This difference was highly significant (P<0.001). Also, among RP patients, there was a significant correlation between the mean NEI VFQ-25 score and BCVA, according to Log MAR scale (r= - 0.704, P<0.001).
Conclusion: Retinitis pigmentosa and decreased visual acuity have a great impact on the quality of life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Retinitis Pigmentosa
  • Visual Acuity
  • NEI VFQ-25
1. Black, A., et al., Mobility performance with retinitis pigmentosa. Clinical and Experimental Optometry, 1997. 80(1): p. 1-12.##
2. Gordo, M.A., J. Recio, and E.J. Sanchez-Barcelo, Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. J Sleep Res, 2001. 10(2): p. 159-64. ##
3. Sugawara, T., et al., Relationship between peripheral visual field loss and vision-related quality of life in patients with retinitis pigmentosa. Eye (Lond), 2010. 24(4): p. 535-9. ##
4. Sugawara, T., et al., Relationship between vision-related quality of life and microperimetry-determined macular sensitivity in patients with retinitis pigmentosa. Jpn J Ophthalmol, 2011. 55(6): p. 643-6. ##
5. Sumi, I., et al., The relationship between visual disability and visual scores in patients with retinitis pigmentosa. Jpn J Ophthalmol, 2000. 44(1): p. 82-7. ##
6. Vaidya, A., et al., The cost-effectiveness of the Argus II retinal prosthesis in Retinitis Pigmentosa patients. BMC ophthalmology, 2014. 14(1): p. 1. ##
7. Hamel, C., Retinitis pigmentosa. Orphanet journal of rare diseases, 2006. 1(1): p. 1. ##
8. Makiyama, Y., et al., Macular cone abnormalities in retinitis pigmentosa with preserved central vision using adaptive optics scanning laser ophthalmoscopy. PloS one, 2013. 8(11): p. e79447. ##
9. Jay, M., On the heredity of retinitis pigmentosa. British Journal of Ophthalmology, 1982. 66(7): p. 405-416. ##
10. Hahm, B.-J., et al., Depression and the vision-related quality of life in patients with retinitis pigmentosa. British Journal of Ophthalmology, 2008. 92(5): p. 650-654. ##
11. Labiris, G., et al., Psychometric properties of the Greek version of the NEI-VFQ 25. BMC ophthalmology, 2008. 8(1): p. 1. ##
12. Suzukamo, Y., et al., Psychometric properties of the 25-item national eye institute visual function questionnaire (NEI VFQ-25), Japanese version. Health and quality of life outcomes, 2005. 3(1): p. 1. ##
13. Asgari, S., et al., Persian Version of the 25-item National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI-VFQ 39): A Validation Study. Iranian Journal of Ophthalmology, 2011. 23(3): p. 5-14. ##
14. Burstedt, M.S. and E. Mönestam, Self-reported quality of life in patients with retinitis pigmentosa and maculopathy of Bothnia type. Clinical ophthalmology (Auckland, NZ), 2010. 4: p. 147. ##
15. Massof, R.W. and D.C. Fletcher, Evaluation of the NEI visual functioning questionnaire as an interval measure of visual ability in low vision. Vision research, 2001. 41(3): p. 397-413. ##
16. Seo, J.H., H.G. Yu, and B.J. Lee, Assessment of functional vision score and vision-specific quality of life in individuals with retinitis pigmentosa. Korean Journal of Ophthalmology, 2009. 23(3): p. 164-168. ##
17. Asgari, S., et al., Quality of life in the group of patients with chronic eye disease. Iranian Journal of Epidemiology, 2012. 7(4): p. 43-48. ##
18. Laitinen, A., et al., Prevalence of major eye diseases and causes of visual impairment in the adult Finnish population: a nationwide population‐based survey. Acta ophthalmologica, 2010. 88(4): p. 463-471. ##
19. Bittner, A.K., L. Edwards, and M. George, Coping strategies to manage stress related to vision loss and fluctuations in retinitis pigmentosa. Optometry-Journal of the American Optometric Association, 2010. 81(9): p. 461-468. ##