عملکرد بازیابی فعل بزرگسالان فارسی زبان در آزمون‌های نوروسایکولوژی روانی کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، ایران

4 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مطالعات اندکی در مورد روانی کلامی افعال وجود دارد. این تکلیف علاوه بر اینکه می‌تواند به‌عنوان مقیاسی برای نشان دادن عدم نقص و یکپارچگی منطقه زیرقشری قدامی استفاده شود، به‌عنوان معیار مناسبی از عملکرد اجرایی نیز به‌ شمار می‌آید. روانی فعل خصوصیات مشترکی با دیگر آزمون‌های عملکرد اجرایی دارد و مواردی از آن را در نظر می‌گیرد که توسط آزمون‌های سنتی قابل تشخیص نیستند.
مواد و روش‌ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و بر روی 60 آزمودنی بزرگسال (30 مذکر و 30 مونث) در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شد. در این تکلیف از آزمودنی خواسته شد هر تعداد فعلی را که در مدت یک دقیقه به یاد می‌آورد، بیان کند. نمره‌دهی بر اساس تعداد گزینه‌های تولید شده و با استفاده از آزمون t نمونه‌های مستقل بود.
یافته‌ها
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که هیچ تفاوت آماری معناداری بین میانگین تعداد کل افعال و نیز نوع افعال ساده، مرکب، لازم و متعدی بیان‌شده در افراد مذکر و مونث وجود ندارد. همچنین تفاوت آماری معناداری بین دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز در تعداد کل افعال و نوع آن‌ها مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری
میزان کاربرد فعل لازم و متعدی و ساده و مرکب در تکلیف روانی فعل در آزمودنی­ها تقریبا یکسان به­دست آمد، در صورتی که در فرآیند نامیدن فعل در سایر تکالیف مانند تکمیل جمله، افراد ممکن است وادار به بازیابی ساختارهای خاصی از مقوله فعل گردند. همین نکته می­تواند از مزایای تکلیف روانی فعل در تشخیص اختلالات نورولوژیک باشد، لذا نتایج حاصل از مطالعه حاضر می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مطالعات بعدی و مقایسه با اختلالات نورولوژیک قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verb Retrieval Performance in Neuropsychological Testing of Persian Adults

نویسندگان [English]

 • Seeyedeh Zohreh Mousavi 1
 • Azar Mehri 2
 • Zahra Mohammadi 3
 • Mina Raji 4
 • Saman Maroufizadeh 5
1 MSc in Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Lecturer, PhD Student of Speech Therapy, Department of Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc Student of Speech Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 BSc in Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 PhD Student of Statistics, Department of Epidemiology and Reproductive Health at Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are a few studies reported on the verb fluency task. This task is considered an appropriate criterion for executive function in addition to being a means of measurement for showing loss of deficit and integrity of the anterior subcortical region. Verb fluency has common characteristics with other executive function tests and considers factors that are not diagnosed with traditional tests.
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted on 60 BSc. and MSc. students (30 males and 30 females). Participants were asked to produce any verb that could be retrieved in one minute. Scoring was based on the number of produced items using an independent t-test.
Results: The results of the present study showed no significant differences between the mean number of verbs and verb type in males and females. Additionally, no statistically significant differences in the total number of verbs and their types were observed between MSc and BSc students.
Conclusion: The use of transitive-intransitive and simple-complex verbs was almost the same in participants, although they had to retrieve certain structures of verb category during verb naming, like sentence completing tasks. Thus, this task can be used in the diagnosis and comparison of neurological disorders, and the results can be used as a basis for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neuropsychological Tests
 • Verb Fluency
 • Adult
 • Normal
 • Persian
1. Chapey R. language intervention strategies in aphasia and related neurogenic disorders. Fourth Edition Philadelphia: Lippoincott Wiliams &Wikins , 2001.##
2. Pulvermu¨ ller F. Words in the brain language. Behavioral Brain Sciences. 1999; 22, 253–336.##
3. Shapiro KA, Caramazza A. The representation of grammatical categories in the brain. Trends in Cognitive Sciences. 2003; 7(5): 201–206.##
4. RaghibdoostSh, Mehrabi M. sentence processing and mental representation ofverb in Farsi.Journal of Zabanpazhuhi.2010; 1 (2):1-24##
5. Miceli G, Silveri M C, Villa G, Caramazza C. On the basis for the grammatic’s difficulty in producing main verbs. Cortex. 1984; 20(2): 207–220.##
6. Shapiro, K A, Pascual-Leone A, Mottaghy F M, Gangitano M, Caramazza A. Grammatical distinctions in the left frontal cortex. Journal of Cognitive Neuroscience. 2001; 13(6): 713–720.##
7. Damasio A, Tranel D. Nouns and verbs are retrieved with differently distributed neural systems. Proclamations of the National Academy of Science USA. 1993; 90, 4957–4960.##
8. Damasio A, Tranel D, Damasio H. Verbs but not nouns: Damage to left temporal cortices impairs access to nouns but not verbs. Society for Neuroscience Abstracts. 1992; 18, 387.##
9. Baxter D M, Warrington E K. Category-specific phonological dysgraphia. Neuropsychologia. 1985; 23, 653–666.##
10. Piatt A L, Fields J A, Paolo A, Tr€oster A I. Action (Verb Naming) fluency as a unique executive function measure: Convergent and divergent evidence of validity. Neuropsychologia. 1985; 37(13): 1499–1503.##
11. Piatt A L, Fields J A, Paolo A, Koller W C, Tr€oster A I. Lexical, semantic, and action fluency in Parkinson’s disease with and without dementia. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 1999; 21(4): 435–443.##
12. Piatt Al, Fields JA, Paolo AM, Troster AI. Action verbal fluency: normative data for the elderly. Brain and Language 2004; 89; 580–583.##
13. Kim M, Thompson CA. Verb deficits in Alzheimer_s disease and agrammatism: Implications for lexical organization. Brain and Language 2004; 88 1–20##
14. Pasquier F, Lebert F, Grymonprez L, Petit H. Verbal fluency in dementia of frontal lobe type and dementia of Alzheimer type. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1995;58:81-84.##
15. Bushell CM, Martin A. Automatic semantic priming of nouns and verbs in patients with Alzheimer's disease .Neuropsychologia 1997; 35(8): 1059–1067##
16. Mousavi SZ, Mehri A, Maroufizadeh S; EmadiKoochak S. Comparing Verb Fluency With Verbal Fluency in Patients With Alzheimer's Disease. Middle East J Rehabil Health. 2014 October; 1(2)##
17. Shao Z, Janse E, Visser K, Meyer A. What do verbal fluency tasks measure? Predictors of verbal fluency performance in older adults. Frontiers in psychology. 2014; 5(1)##
18. Nutter-Upham KE, Saykina AJ, Rabin LA, Roth RM, Wishart HA, Pare N, Flashman LA. Verbal Fluency Performance in Amnestic MCI and Older Adults with Cognitive Complaints. Arch Clin Neuropsychol 2008;23(3)##
 
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 36-42
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396