اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز ،تبریز، ایران

2 استادیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پیلاتس روش تمرینی جدیدی است که به نظر می­رسد در کاهش وزن، بهبود شاخص­های ترکیب بدن و همچنین بهبود عملکرد بدن مؤثر باشد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی 20 نفر از زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن با محدوده میانگین سنی(85/4±65/46 سال)و شاخص توده­ی بدنی (65/2±28/29 کیلوگرم بر متر مربع)می­باشد.
مواد و روش ها
داوطلبان شرکت کننده در مطالعه حاضر به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 10 نفر گروه تجربی و 10 نفر گروه کنترل. قبل از شروع تمرین با همه افراد انتخاب شده برای شرکت در مطالعه، مشاوره تغذیه انجام شد و رژیم غذایی برای یکسان سازی برنامه تغذیه ای جهت حفظ وزن داده شد. گروه تجربی در برنامه ی تمرینی پیلاتس به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت شرکت کردند. گروه کنترل تمرین خاصی انجام نداده و فقط تغییرات رژیم غذایی را اعمال کرده و در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی، انعطاف پذیری عضلات شکم، استقامت عضلات تثبیت کننده جانبی، وزن، قد، درصد چربی بدن، بافت بدون چربی بدن، نسبت دور کمر به دور باسن و شاخص توده ی بدن اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. سطح معناداری داده ها 05/ =α در نظر گرفته شد.
یافته ها
وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده ی بدن و نسبت دور کمر به دور باسن در گروه تمرینی به طور معناداری کاهش یافته بود (05/0> p). همچنین بافت بدون چربی بدن، انعطاف پذیری عضلات شکم واستقامت عضلات تثبیت کننده جانبی در گروه تجربی افزایش معناداری را نسبت به گروه شاهد نشان داد(05/0> p).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد هشت هفته تمرین پیلاتس (سه جلسه ی یک ساعته در هفته) می تواند باعث بهبود ترکیب بدن،انعطاف پذیری واستقامت عضلانی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of Pilates Training on Some Physical Fitness Variables in Untrained Overweight Females

نویسندگان [English]

 • Ramin Amirsasan 1
 • Saeed Nikookheslat 2
 • Rahele Dolgari Sharaf 3
1 Associate Professor, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz,Tabriz,Iran.
2 Assistant Professor, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz,Tabriz,Iran.
3 MSc in Physical Education and Sport Sciences, Akhooni Avenue, Shadegan street,golestan Alley, Tabriz,Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The Pilates is one of the new training methods that seems to be effective in reducing weight, body composition factors, and performance. The purpose of the present study was to determine the effect of Pilates training on some physical fitness variables in 20 untrained overweight females.
Materials and Methods: Participants of the present study (with the mean age of 46/65 ± 4/85 years and the mean body mass index of 29/28 ±2/65 kg/m2) were randomly divided into two groups: 10 persons in experimental group and 10 in the control group. Before starting workout, nutritional consultation was carried out for all the selected participants and an isocaloric diet was arranged to maintain weight. The experimental group performed Pilates training three sessions a week and for eight weeks, each session lasting for one hour. The control group did not do any special exercise and had only dietary changes.Flexibility of the abdominal muscles, the lateral stabilizer muscle endurance, weight, height, body fat, lean body mass, waist-to-hip ratio, and Body Mass Index (BMI) were measured prior to and after the intervention program. For statistical analysis of the data, one-way analysis of covariance was conducted at the P level of >0.05.
Results: The results showed that, weight, body fat percentage, BMI, and waist-to-hip ratio decreased significantly in the training group (P<0.05). Also, lean body mass, muscles flexibility, and lateral stabilizer muscles endurance increased significantly in the training group (P<0.05).
Conclusion: The results of the present study proved that eight weeks of Pilates exercise with 3 one-hour sessions per week can improvebody composition, flexibility, and muscular endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates training
 • Physical fitness
 • Body composition
 • Untrained females
 • Overweight
 • Obesity
 1. Omid ali Z & etal.Effects of pilates training on some physiological variables and on physical fitness in untrained overweight females. Research in Rehabilitation 2012;8(1):180-191.[In Persian[.##
 2. Cakmakci O.The Effect of 8 Week Plates Exercise on Body Composition in Obese Women. Collegium Antropolgicum Journal 2011; 35(4): 1045-1050.##
 3. Arslan F, Cakmakci E,Taskin H, Cakmakci O,Ismet G C.Evaluation of the effects of Pilates mat exercise program on some fitness and weight loss of middleaged perimenopausal sedentary women.Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences 2012; 6(1):24-33.##
 4. Arslanoglu E, Senel O. Effects of Pilates Training on Some Physiological Parameters and Cardiovascular Risk Factors of Middle Aged Sedentary Women. International Journal of Sport Studies 2013; 3 (2): 122-129. ##
 5. Aladro-Gonzalvo. A R & et al.The effect of Pilates exercises on body composition: A systematic review. Journal of Bodywork & Movement therapies 2011; 16 ;109-114.##
 6. Ramezankhany A, Ali NP, Hedayati M. Comparing effects of aerobics, Pilate’s exercises and low calorie diet on leptin levels and lipid profiles in sedentary women. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2011; 14(3): 256-263.##
 7. Afzalpur M,Baniasadi S,Ilbeigi S.Comparing effects of Pilates and Aerobics on Dynamic Respiratory Function in Owerweight students. Sport Physiology 2012;15:151-162.]In Persian.[##
 8. Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT. Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2009; 13(2): 155-63.##
 9. Rogers KV, Gibson AL. Effects of an 8-week mat Pilates training program on body composition, flexibility, and muscular endurance. Medicine & Science in Sport & Exercise 2006; 38(5): 279-280.##
 10. Atri B,Shafiee M.Pilates Exercises(Basics of Contrology).2nd ed.Tehran: Talia Publishers;2011.P.10-11.]In Persian[.##
 11. Jago R, Jonker ML, Missaghian M, Baranowski T.Effect of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Preventive Medicine Journal 2006 ; 42(3): 177-80.##
 12. Rogers K, Gibson AL. Eight-week traditional mat Pilates training-program effects on adult fitness characteristics. Reserch Quarterly for Exercıse & Sport 2009; 80(3):569-574.##
 13. Cakmakci E.The Effect of 10Week Pilates Mat Exercise Program on Weight Loss and Body Composition for Owerweight Turkish Women.World Applied Sciences Journal 2012; 19(3): 431-438.##
 14. Christine E.Pilates: What Is It? Should It Be Used in Rehabilitation? Sports Health 2011; 3(4):352-361.##
 15. Ferreira C, Carraiho A. Effects of three months of pilates-based exercise in women on body composition. Medicine and Science in Sports and Exercise 2009; 41(5): 16-7.##
 16. Sekendiz B, Altun O, Korkusuz F, Akn S.Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2007; (11): 318–326.##
 17. Wolkodoff N, Peterson S, Miller J.The fitness effects of a combined aerobic and pilates program an eight-week study using the stamina aero pilates Pro XP555. 2008. [Online]. ; Available at URL: http: // www. Lighterliving.com /uploads /documents/PilatesResearch.Accessed Jul 26,2013.##
 18. Wolkodoff N& etal.The Physiological and Health Effect of a Pilates Program Combined with Nutritional Intervention on Subjects with Metabolic Syndrome. Journal of Fitness Research 2013; 2: 17-29.##
 19. Owsley A. An introduction to clinical pilates. ATT 2005; 10(4): 19-25.##
 20. Pathan N, Kumar A. Effect of Asanas and Pilates on Body Composition of Young Sedentary Women. International Journal of Management, Economics and Social Sciences 2013; 2( 2):1-5.##
 21. Si Man L,Chou Nei L.Theory of Pilates and Yoga Exercise in Healthy Females. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2012; 2(14): 328–336.##
 22. Segal NA, Hein J, Basford JR. The effects of Pilates training on flexibility and body composition: an observational study. Archive of Physical Medicine & Rehabilitation 2004; 85(12): 1977-81.##
 23. Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. The Journal of Strength & Conditioning Research 2010; 24(3): 661-7.##
 24. Silva YO, Melo MO, Gomes LE, Bonezi A, Bonezi A. Ana'lise da resistência externa e da atividade eletromiogra'fica do movimento de extensa~o de quadril realizado segundo o método Pilates. Revista Brasileira de Fisioterapia 2009; 13(1): 82-8.##
 25. Phrompaet S, Paungmali A , Pirunsan U, Sitilertpisan P.Effects of Pilates Training on Lumbo-Pelvic Stability and Flexibility. Asian Journal of Sports Medicine 2011; 2 (1): 16-22.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 192-200
 • تاریخ دریافت: 29 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396