بررسی دیدگاه والدین کودکان اتیسم جهت ایجاد فضاهای مناسب کاردرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلال طیف اُتیسم، یک اختلال فراگیر در رشد سیستم عصبی است که با نقص در تفکر، احساس، هیجان، زبان و توانایی ارتباط با دیگران همراه است. با توجه به شیوع این اختلال در ایران، این پژوهش با هدف پیش بینی ساخت فضاهای درمانی و آموزشی تخصصی برای درمان این نوع بیماری در سال های آتی انجام گرفته که می تواند گام موثری در جهت درمان کودکان اتیستیک باشد.
مواد و روش ها
در این پژوهش اسناد و منابع موجود به صورت کیفی توسط پژوهشگر بررسی شد و پرسشنامه ای طراحی شده است که توسط 10 نفر از  کاردرمانگران مجرب در زمینه اتیسم مورد تایید واقع گردید و در اختیار 19 تن از  والدین کودکان اتیستیک در مراکز توانبخشی اتیسم و کلینیک تخصصی اتیسم ( ذهن زیبا) قرار گرفت. این پرسشنامه ها بر اساس مشاهدات والدین کودکان مبتلا به این بیماری با طیف اتیسم خفیف، شدید و اسپرگر و در رابطه با فضاهای آموزَشی، خدماتی و درمانی طراحی شده است. با توجه به ماهیت این تحقیق، این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.
یافته ها
با توجه به 15 سوال طراحی شده ، نیاز ها و ویژگی های  فضاهای درمانی کودکان اتیستیک، مانند  محرکات محیطی ، صدا ، نور،  رنگ ، شرایط ایمنی و بهداشتی... توسط والدین این کودکان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن  با استفاده از رویکرد  روانشناسی فضاهای معماری بدست امده است. اما طبق تحقیقات انجام شده از میان روش های درمانی، روش های آموزشی مانند کار درمانی ذهنی و جسمی، گفتار درمانی، بازی درمانی و... مورد بررسی قرار گرفتند. اهمیت و نقش استفاده از فضاهای تخصصی از سوی معماران نشان می دهد  شکل دهی متنوع به فضاها و جزئیات ساختمانی، ایجاد فضاهایی پویا و متنوع از جمله عوامل موثر معماری در روند آموزش کودکان اتیستیک هستند. در نظر گرفتن عناصر سازنده ای مانند رنگ، نور و صدای متناسب در این فضاها، تاثیر قابل توجهی بر روی بهبود عملکرد کودکان اتیستیک داشته و توجه به آن الزامی است.
نتیجه گیری
طبق تحقیقات و مشاهدات میدانی انجام شده، استفاده از رنگ های ملایم و اجتناب از رنگ هایی که باعث تحریک و اختلال در تمرکز کودکان در هنگام آموزش می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. می توانیم با طیفی از نور(کم و زیاد کردن ) و یا به کار بردن فضایی به عنوان اتاق تاریک، فضایی برای تقویت تمرکز آن ها بوجود آوریم. این موضوع باعث کاهش استرس آنها شده که خود در روند درمان این کودکان، نقش مثبتی را ایفا می کند. در این راستا، بهتر است فضاهایی با قابلیت انعطاف پذیری  و به وصورت قرار دادی ( با توجه به نیازهای این کودکان) توسط معماران طراحی شده و بدین ترتیب کمک شایان توجهی به افراد مبتلا به اتیسم و والدین این کودکان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Viewpoints of Autism Children's Parents to Create a Convenient Space for Their Occupational Therapy

نویسندگان [English]

  • Negin Irani 1
  • Hossein soltanzadeh 2
  • Navid Mirzakhani 3
1 MSc Student, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Qazvin Islamic Azad Iniversity, Qazvin
2 Associate professor.Department of Architecture.Faculty of Art and Architecture. Qazvin Islamic Azad university.Qazvin
3 Member of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a pervasive developmental disorder of nervous system which results in deficiencies in thinking, feeling, emotion, speaking, and social communication abilities. Considering the outbreak of this disorder in Iran, the present study was conducted to predict the construction of specialized educational and therapeutic spaces in the coming years that can be an effective step towards the treatment of autism children.
Material and Method: In the current descriptive analytical research, a questionnaire was designed by the researcher through a qualitative investigation in existing documents and resources. The questionnaire was also confirmed by 10 proficient occupational therapists in autism and later handed to 19 parents of the suffering children in Autism rehabilitation centers and Specialized Autism Clinic (Zehn-e-Ziba). The questionnaire was designed based on the observations of the sufferers’ parents with the spectrum of slight and intense autism and Asperger’s, relevant to educational, therapeutic, and service spaces.
Result: Considering 15 designed questions, the needs and medical charachteristics of therapeutic spaces for autistic children, such as environmental stimuli, sounds, lights, colors, safety, and health conditions, were stated by autistic children's parents and were investigated accordingly; the results were obtained using the psychological approach of architectural spaces. According to the studies investigated, among the therapy methods, educational methods, such as physical and mental occupational therapy, speech therapy, play therapy, etc., were prevoiusly investigated. The significance and role of using specialized spaces by the architects indicates that the diverse forming of the spaces and construction of details as well as creation of dynamic and diverse spaces are among the effective architectural factors for educating autistic children. Effective elements like color, light, and appriopriate sounds in these spaces must also be considered since they can dramatically influence the performance improvements of autistic children.
Conclusion: According to the researches and field observations, using light colors and avoiding stimulant colors may stimulate or interrupt children’s concentration while education, thus we can create a spectrum of light or use a space as a dark room to strengthen their concentration. This can decrease these children’s stress level, which plays a positive role in their therapy procedure. It can be suggested that architects design flexible spaces contractually with regard to children’s needs so as to help both autistic children and their parents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autistic
  • Rehabilitation clinic
  • Therapeutic Spaces
  • Autistic Children’s Parents’ Point of View
  • Appropriate Therapeutic Spaces
1.Dadsetan  PR. Morbid psychological development from childhood to adulthood, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance publication. 1387: 310 ##
2 .Mirzakhani NA, Zahedi Baroogh  Ak. Psychological theories of autism and Asperger syndrome, Shahid Beheshti department of rehabilitation. 1391. ##
3.American Psychological Association. Healthy Minds. Healthy Lives. Autism Spectrum Disorders. 2012:07-16 (http:// healthyminds. org/ Main- Topic/ Autism- Spectrum-Disorders.aspx). ##
4. Samadi, SA and et al 2011; a national study of the prevalence of autism among five-year-old children in Iran. Autism. 2012; 16 (1):5-14##
 5. Golabi, pari , The effect of intervention therapy in ABA method in the treatment of children with autistic disorder, Research on exceptional children.1384; 5: 1-24. ##
6.  asgari SO, Experiences of adults with acquired blindness in daily activities, Iran’s medical science university and health and therapeutic services, Mental occupational therapy, M.A. 1389. ##
7. Hasanzadeh  RA.  Research Methodology in Technology, third print, Savalan publication. 1383 ##
8. J Boyatzis, C, Varghese, R,. ‘Children Emotional Associations with color, The Journal of Genetic psychology’, 1981;1(155):77-85##
9 .Dalke, H.J littlefair, P,L loe, D  ‘lighting and colour for Hospital Design’. 2004;01(02):1-102##
10. Olds, A Psychological and physiological Harmony in child care center Design in children’s Environments Quarterly. 1989;6(4):8-16##
11. Del Nord  R, Environmental stress prevention in children’s Hospital Design’. 2006:33-35. ##
12.  Shamgholi  GH, yekita  HA. Basic concepts in hospital architectural design, Second print, Tehran, Soroush Danesh. 1391:211. ##
URL:http://www.dubaiautismcenter.acAccessed,2013##
URL:http://www archidaily.com Accessed,2012##
URL:http://www ..hillstudip.com. Accessed,2013##