اثربخشی توانبخشی- شناختی بسته پارس بر کنترل مهاری و تصمیم گیری پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار علوم اعصاب شناختی، گروه علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلال نقص­توجه و بیش­فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. نقص کارکردهای اجرایی خصیصه فراگیر این اختلال محسوب می­شود که پیامدهای منفی بسیاری برای کودکان مبتلا به این اختلال در بر دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر توانبخشی-شناختی پارس بر بهبود کنترل مهاری و تصمیم­گیری پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه و بیش­فعالی است.
مواد و روش­ ها
پژوهش حاضر یک مطالعه بالینی تصادفی (پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل) است که بر روی 30 کودک 7 تا 13 ساله­ی مبتلا به اختلال نقص­توجه و بیش­فعالی که با استفاده از نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شده است که  15 نفر از آنها در گروه درمان و 15 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی  قرار گرفتند. در طول جلسات درمان 3 نفر از گروه آزمایش از فرآیند پژوهش خارج شدند. عملکرد تصمیم­گیری پرخطر با استفاده از آزمون بارت و عملکرد کنترل مهاری با استفاده از آزمون برو/نرو و آزمون استروپ تعیین گردید. داده­ها با آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته و به کمک نرم­افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها
نتایج به­دست­آمده از پژوهش نشان داد که اثر تعاملی گروه و مرحله ارزیابی بر کنترل مهاری (01/0(P<  معنادار بوده است. به این صورت که در پیش­آزمون تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش در کنترل مهاری دیده نشد، اما در پس­آزمون نمرات گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل افزایش یافته بود،اما در تصمیم­گیری پرخطر بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از درمان تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که کنترل مهاری کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه و بیش­فعالی پس از دریافت توانبخشی-شناختی توجه (پارس) بهبود می­یابد، اما در کارکرد تصمیم­گیری پر­خطر تفاوتی پس از درمان مشاهده نشد. هم­چنین نتایج بیانگر اثربخشی این درمان بر سایر مؤلفه­های کارکردهای اجرایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of PARS Cognitive Rehabilitation Program on the Improvement of Executive Function in Children with ADHD

نویسندگان [English]

 • Zahra Ramezan nia 1
 • Vahid Nejati 2
1 MA Student in Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor in Cognitive Sciences, Brain and Cognitive Science Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental type disorder. Executive functions disorder is a universal characteristic of ADHD including negative outcomes on the children with this disorder. The purpose of the current study was to determine the effects of PARS cognitive rehabilitation program on the improvement of inhibitory control and risky decision-making in children with ADHD.
Material and Method: A randomized clinical study (pretest, post-test with control group) was carried out on 30 children with ADHD, aged 7-13-year-old. The participants were divided randomly into two control and intervention groups (15 each). During the treatment, three children from the experimental group left the study. Balloon Analogue Risk Task (BARAT) was used to assess risky decision-making, and the Go/ Nogo and Stroop Tests were used to assess the inhibitory control. The data were analyzed using mixed-design variance analysis in SPSS.
Result: The results showed that after the treatment, inhibitory control (P<0/01) of the treatment group improved, but there was no significant difference in risky decision-making between the two groups after the intervention.
Conclusion: The results of the study demonstrated that inhibitory control in children with ADHD improved after using PARS cognitive rehabilitation, while there was no significant difference in risky decision-making between the two groups. Also, the results showed that this program has an effect on other parts of executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Inhibitory control
 • Risky decision
 1. Visser SN, Danielson ML, Bitsko RH, Holbrook JR, Kogan MD, Ghandour RM, Perou R, Blumberg SJ. Trends in the parent-report of health care provider-diagnosed and medicated attention-deficit/hyperactivity disorder: United States, 2003–2011. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2014 Jan 31; 53(1):34-46. ##
 2. Wicks-Nelson R, Israel AC. Behavior disorders of childhood. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (2003). ##
 3. Pennington BF, Ozonoff S. Executive functions and developmental psychopathology. Journal of child psychology and psychiatry. 1996 Jan 1; 37(1):51-87. ##
 4. Lyon G, Krasnegor NA. Attention, memory, and executive function. Paul H Brookes Publishing; 1996. ##
 5. Kadesjö B, Gillberg C. The comorbidity of ADHD in the general population of Swedish school-age children. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2001 May 1; 42(04):487-92. ##
 6. Nutt PC, Wilson DC, editors. Handbook of decision making. John Wiley & Sons; 2010 Sep 7. ##
 7. Najarzadegan, M. Effectiveness of cognitive rehabilitation of working memory on decreasing the impulsiveness and risky decision making in children with ADHD. Master thesis. Tehran, Shahid Beheshti University. (1392). ##
 8. Bark R, Dieckmann S, Bogerts B, and Northoff G. Deficit in decision making in catatonic schizophrenia: an exploratory study. Psychiatry research. 2005 Apr 15; 134(2):131-41. ##
 9. Drechsler R, Rizzo P, Steinhausen HC. Decision-making on an explicit risk-taking task in preadolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of neural transmission. 2008 Feb 1; 115(2):201-9. ##

10. Matthies S, Philipsen A, Svaldi J. Risky decision making in adults with ADHD. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2012 Sep 30; 43(3):938-46. ##

11. Barkley RA. Behavioral inhibition, Sustained attention and Executive function: Psychological Bulletin 1997; 121(1): 65-94. ##

12. Wilson BA, editor. Neuropsychological rehabilitation: Theory and practice. CRC Press; 2005 Sep 23. ##

13. McMillan TM, Greenwood RJ. Models of rehabilitation programmes for the brain-injured adult: II. Model services and suggestions for change in the UK. Clinical Rehabilitation. 1993 Nov. ##

14. Meier MJ, Benton AL, Diller LE. Neuropsychological rehabilitation. Guilford Press; 1987. ##

15. Cicerone K, Levin H, Malec J, Stuss D, Whyte J. Cognitive rehabilitation interventions for executive function: moving from bench to bedside in patients with traumatic brain injury. Journal of cognitive neuroscience. 2006 Jul 13; 18(7):1212-22. ##

16. Safaryazdi, Z., Nejati, V... The comparison of impulsiveness and risky decision making of fat and thin people. Science magazine of medical science university of Qazvin. (1391).16 (1). ##

17. Ekhtiari, H. , Janati, A. , Moqimi, A. , Behzadi, A. Assesment of Persian version of balloon analogue risk taking task, behavioral instrument to survey the risky tendency. Cognitive science recents magazine, (1381). 16 (4). 10-20##

18. Karimi Aliabad, T., Kafi, S., Farahi, H. The study of executive functions of bipolar patients, cognitive science recents. (1389). 12 (2). 29-39. ##

19. Qadiri, F, Jazayeri, A,. Ashayeri, H,. Qazitabatabaei, M. (1385). The role of cognitive rehabilitation in decreasing the deficits of executive function in Schizophrenia-obssesive patients. Cognitive science recents, (1385). 8 (3). 11-24##

20. Ditye T, Jacobson L, Walsh V, Lavidor M. Modulating behavioral inhibition by tDCS combined with cognitive training. Experimental brain research. 2012 Jun 1; 219(3):363-8. ##

21. Shaw R, Grayson A, Lewis V. Inhibition, ADHD, and computer games: The inhibitory performance of children with ADHD on computerized tasks and games. Journal of attention disorders. 2005 May 1; 8(4):160-8. ##

22. Soltaninejad, Z. The effectiveness of electronic stimulation of brain on improvement of inhibition deficit in people with ADHD. Master thesis, Tehran: Shahid Beheshti University (1392). ##

23. Bickel WK, Yi R, Landes RD, Hill PF, Baxter C. Remember the future: working memory training decreases delay discounting among stimulant addicts. Biological psychiatry.2011Feb 1; 69(3):260-5. ##

24. Nejati V. Attention registration test: design and evaluation psychological characteristics. Journal of Behavoral Sciences, (Accepted published).##

 

دوره 6، شماره 4
آذر و دی 1396
صفحه 219-230
 • تاریخ دریافت: 03 فروردین 1396
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1396