بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اپتومتری، مربی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی اپتومتری، عضو هیئت علمی و استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از الزامات رانندگی مطمئن، داشتن بینایی خوب و قوی است. برخی اختلالات بینایی، می­تواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد؛ لذا مقاله حاضر به بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات و توصیه­هایی که جهت بهبود این عوامل در رانندگان و مسیر جاده­ها و راه­ها می­توان انجام داد، می­پردازد.
مواد و روش ­ها
مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که در آن جمع­آوری اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed و Scopus، محدود به زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی "حساسیت کانتراست، میدان بینایی، عینک نامناسب، تصادف رانندگی و اختلال بینایی" به صورت جداگانه و توام انجام شد.
یافته­ ها
در صورت وجود ارتباط بین حدت بینایی و تصادفات رانندگی، آن ارتباط بسیار ضعیف می­باشد. همچنین رابطه­ی مستقیمی بین اختلال حساسیت کانتراست با میزان تصادفات رانندگی وجود دارد. نقص میدان بینایی اگر به صورت دوچشمی و شدید باشد، می­تواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد. اقداماتی که در جهت بهبود این عوامل انجام شده است بیشتر در قالب توصیه­هایی به رانندگان و تغییر روند غربالگری می­باشد.
نتیجه­ گیری
اختلال حدت بینایی رابطه­ی ضعیفی با میزان تصادفات رانندگی دارد. محققین در مورد رابطه­ی مستقیم اختلال میدان بینایی و تصادفات رانندگی به نظر واحدی نرسیده و برخی عقیده دارند بررسی این موضوع بی­نتیجه است، اما در بین عوامل بررسی­شده، حساسیت کانتراست نسبت به دو فاکتور دیگر تاثیر بیشتری بر تصادفات رانندگی دارد. لذا نیاز به انجام مطالعات وسیع­تر برای شناسایی و کاهش عوامل ایجادکننده­ی اختلال حساسیت کانتراست، ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of ِDecreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors

نویسندگان [English]

 • Nastaran Alizadehnia 1
 • Ehsan ShirAli Vand 2
 • Haleh Kangari 3
1 Student Research Committee. BSc Student of Optometry. School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc of Optometry, School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Optometry. School of Rehabilitation. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: One of the requirements of safe driving is having good and strong vision. Some vision disorders, can increase the risk of traffic accidents. The present article was conducted to examine the role of decreased visual acuity, contrast sensitivity disorder, and visual field defect in accidents. Also, some recommendations are provided to improve these factors.
Materials and Methods: In the present review article, three databases of Google scholar, PubMed, and Scopus were search for articles in English and without time limitation using some keywords (Contrast sensitivity, visual field, inappropriate glasses, traffic accidents, and vision impairment) individually and in combinations.
Findings: If there is a correlation between visual acuity and accidents, it is very weak. There was a positive correlation between contrast sensitivity disorder and traffic accidents. The risk of traffic accidents can be increased if the visual field defect is binocular and severe. The main considerations to improve these factors have been in the form of recommendations to drivers and changing screening processes.
Conclusion: Impaired visual acuity has a poor relationship with car accidents. Researchers do not have consensus over the direct relationship between vision disorder and traffic accidents and some believe this issue is inconclusive. But among the factors studied, contrast sensitivity has a greater impact on car accidents compared with the other two factors. Therefore, more studies should be performed to identify and reduce the causes of impaired contrast sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contrast sensitivity
 • Visual field impairment
 • Traffic accidents
 1. Holden BA, Fricke TR, Ho S, et al. GLobal vision impairment due to uncorrected presbyopia. Archives of Ophthalmology. 2008;126[12]:1731-9.##
 2. Bourne RRA, Stevens GA, White RA, Smith JL, Flaxman SR, Price H, et al. Causes of vision loss worldwide, 1990–2010: a systematic analysis. The Lancet Global Health. 2013;1[6]:e339-e49. .##
 3. Allen M. Vision and driving. Traffic Safety. 1969;3:8-11. .##
 4. North R. The relationship between the extent of visual field and driving performance—a review. Ophthalmic and physiological optics. 1985;5[2]:205-10. .##
 5. Anderson SJ, Holliday IE. Night driving: effects of glare from vehicle headlights on motion perception. Ophthalmic and Physiological Optics. 1995;15[6]:545-51. .##
 6. Wood JM, D Alfred O. Standard measures of visual acuitydo not predict drivers’ recognition performance under day or night conditions. Optometry & Vision Science. 2005;82[8]:698-705. .##
 7. Van Rijn L. New standards for the visual functions of drivers. Report of the Eyesight Working Group. 2005. .##
 8. Burg A. The relationship between vision test scores and driving record; general findings[report no.67-24]. Los Angeles: UCLA Department of Engineering; 1967. .##
 9. Burg A. Vision test scores and driving record: Additional findings[report no. 68-27]. Los Angeles: UCLA Department of Engineering; 1968. .##

10. Davison PA. Inter-relationshipsbetween Britishdriversvisualabilities, age and roadaccidenthistories. Ophthalmic and Physiological Optics. 1985;5[2]:195-204. .##

11. Hofstetter HW. Visual acuity and highway accidents. J Am Optom Assoc. 1976;47[7]:887-93. .##

12. Ivers RQ, Mitchell P, Cumming RG. Sensory impairment and driving: the Blue Mountains Eye Study. American Journal of Public Health. 1999;89[1]:85-7. .##

13. Marottoli RA, Richardson ED, Stowe MH, Miller EG, Brass LM, Cooney LM, et al. Development of a Test Battery to Identify Older Drivers at Risk for Self-Reported Adverse Driving Events. Journal of the American Geriatrics Society. 1998;46[5]:562-8. .##

14. Humphries D. Three South Africanstudies on the realtionbetweenroadaccidentsanddrivers‘ vision. Ophthalmic and Physiological Optics. 1987;7[1]:73-9. .##

15. McCloskey LW, Koepsell TD, Wolf ME, Buchner DM. Motor Vehicle Collision Injuries and Sensory Impairments of Older Drivers. Age and Ageing. 1994;23[4]:267-73. .##

16. Owsley C, Ball K, McGwin, Jr G, et al. VIsual processing impairment and risk of motor vehicle crash among older adults. JAMA. 1998;279[14]:1083-88. .##

17. Owsley C, Stalvey BT, Wells J, Sloane ME, McGwin G, Jr. VIsual risk factors for crash involvement in older drivers with cataract. Archives of Ophthalmology. 2001;119[6]:881-7. .##

18. Decina LE, Staplin L. Retrospective evaluation of alternative vision screening criteria for older and younger drivers. Accident Analysis & Prevention. 1993;25[3]:267-75. .##

19. Johansson K, Bronge L, Lundberg C, Persson A, Seideman M, Viitanen M. Can a physician recognize an older driver with increased crash risk potential? Journal of the American Geriatrics Society. 1996;44[10]:1198-204. .##

20. Marottoli RA, Cooney LM, Wagner D, Doucette J, Tinetti ME. PRedictors of automobile crashes and moving violations among elderly drivers. Annals of Internal Medicine. 1994;121[11]:842-6.##

21. Rubin GS, Ng ES, Bandeen-Roche K, Keyl PM, Freeman EE, West SK. A prospective, population-based study of the role of visual impairment in motor vehicle crashes among older drivers: the SEE study. Investigative ophthalmology & visual science. 2007;48[4]:1483-91. .##

22. Cross JM, McGwin G, Rubin GS, Ball KK, West SK, Roenker DL, et al. Vis8ual and medical risk factors for motor vehicle collision involvement among older drivers. British journal of ophthalmology. 2009;93[3]:400-4. .##

23. HigginsKE, Wood J, Tait A. Vision and driving: Selective effect of optical blur on different driving tasks. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 1998;40[2]:224-32. .##

24. Higgins KE, Wood JM. Predicting components of closed road driving performance from vision tests. Optometry & Vision Science. 2005;82[8]:647-56. .##

25. Adekoya B, Owoeye J, Adepoju F, Ajaiyeoba A. Visual function survey of commercial intercity vehicle drivers in Ilorin, Nigeria. Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie. 2009;44[3]:261-4. .##

26. Keeffe JE, Jin C, Weih L, McCarty CA, Taylor H. Vision impairment and older drivers: who’s driving? British Journal of Ophthalmology. 2002;86[10]:1118-21. .##

27. Owsley C, McGwin G. Vision impairment and driving. Survey of ophthalmology. 1999;43[6]:535-50. .##

28. Owsley C, McGwin G. Vision and Driving. Vision research. 2010;50[23]:2348-61. .##

29. Charman WN. Vision and driving‐a literature review and commentary. Ophthalmic and Physiological Optics. 1997;17[5]:371-91. .##

30. Hu PS, Trumble DA, Foley DJ, Eberhard JW, Wallace RB. Crash risks of older drivers: a panel data analysis. Accident Analysis & Prevention. 1998;30[5]:569-81. .##

31. Ball K, Owsley C, Stalvey B, Roenker DL, Sloane ME, Graves M. Driving avoidance andfunctional impairment in older drivers. Accident Analysis & Prevention. 1998;30[3]:313-22. .##

32. Freeman EE, Munoz B, Turano KA, West SK. Measures of visual function and time to driving cessation in older adults. Optometry & Vision Science. 2005;82[8]:765-73. .##

33. Freeman EE, Munoz B, Turano KA, West SK. Measures of visual function and their association with driving modification in older adults. Investigative ophthalmology & visual science. 2006;47[2]:514-20. .##

34. Lyman JM, McGwin G, Sims RV. Factors relatedto driving difficulty and habits in older drivers. Accident Analysis & Prevention. 2001;33[3]:413-21. .##

35. Owsley C, McGwin Jr G, Ball K. Vision impairment, eye disease, and injurious motor vehicle crashes in the elderly. Ophthalmic epidemiology. 1998;5[2]:101-13.##

36. Rubin GS, Roche KB, Prasada-Rao P, Fried LP. Visual impairment and disability in older adults. Optometry & Vision Science. 1994;71[12]:750-60. .##

37. Keay L, Munoz B, Turano KA, Hassan SE, Munro CA, Duncan DD, et al. Visual and cognitive deficits predict stopping or restricting driving: the Salisbury Eye Evaluation Driving Study [SEEDS]. Investigative ophthalmology & visual science. 2009;50[1]:107-13. .##

38. McGwin G, Chapman V, Owsley C. Visual risk factors for driving difficulty among older drivers. Accident Analysis & Prevention. 2000;32[6]:735-44. .##

39. Henderson S, Donderi DC, editors. Peripheral motion contrast sensitivity and older drivers’ detection failure accident risk. Proceedings of the Third International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design; 2005:41-50.##

40. Bachman WG, Wingert TA, Bassi CJ. Driver contrast sensitivity and reaction times as measured through a salt-covered windshield. Optometry-Journal of the American Optometric Association. 2006;77[2]:67-70. .##

41. Wood JM, Owens DA, Woolf MI, Owens J. Predicting night-time visibility while driving. Journal of Vision. 2002;2[7]:331. .##

42. Wood JM, Troutbeck R. Elderly drivers and simulated visual impairment. Optometry & Vision Science. 1995;72[2]:115-24. .##

43. Wood JM, Carberry TP. Bilateral cataract surgery and driving performance. British Journal of Ophthalmology. 2006;90[10]:1277-80. .##

44. Wood J, Carberry T. Older drivers and cataracts: Measures of driving performance before and after cataract surgery. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 2004[1865]:7-13. .##

45. Amick MM, Grace J, Ott B. Visual and cognitive predictors of driving safety in Parkinson's disease patients. Archives of Clinical Neuropsychology. 2007;2[8]:957-67. .##

46. Uc EY, Rizzo M, Anderson S, Dastrup E, Sparks J, Dawson J. Driving under low-contrast visibility conditions in Parkinson disease. Neurology. 2009;73[14]:1103-10. .##

47. Uc EY, Rizzo M, Johnson AM, Dastrup E, Anderson SW, Dawson JD. Road safety in drivers with Parkinson disease. Neurology. 2009;73[24]:2112-9. .##

48. Worringham CJ, Wood JM, Kerr GK, Silburn PA. Predictors of driving assessment outcome in Parkinson's disease. Movement Disorders. 2006;21[2]:230-5. .##

49. Elgin J, McGwin G, Wood JM, Vaphiades MS, Braswell RA, DeCarlo DK, et al. Evaluation of on-road driving in people with hemianopia and quadrantanopia. American Journal of Occupational Therapy. 2010;64[2]:268-78. .##

50. Wood JM, McGwin G, Elgin J, Vaphiades MS, Braswell RA, DeCarlo DK, etal. On-road driving performance by persons with hemianopia and quadrantanopia. Investigative ophthalmology & visual science. 2009;50[2]:577-85. .##

51. Wood JM, Dique T, Troutbeck R. The effect of artificial visual impairment on functional visual fields and driving performance. Clinical vision sciences. 1993;8[6]:563-75. .##

52. Wood JM, Troutbeck R. Effect of restriction of the binocular visual field on driving performance. Ophthalmic and Physiological Optics. 1992;12[3]:291-8. .##

53. Lövsund P, Hedin A. Effects ondriving performance of visual field defects.In Vision in Vehicles. Elsevier, mesterdam; 1986.p.323-329. .##

54. Johnson CA, Keltner JL. Incidence of visual field loss in 20,000 eyes and its relationship to driving performance. Archives of Ophthalmology. 1983;101[3]:371-5. .##

55. Council FM, Allen JA. A study of the visual fields of North Carolina drivers and their relationship to accidents.No.UNC/HSRC-74/12/6; 1974. .##

56. Burg A. The relationship between visual ability and road accidents:Proceedings of the 1st International congress on Vision and Road Safety Prevention, Routiere International Lina-motbury France,3-12; 1975. .##

57. Cashell G. Visual function in relation to road accidents. Injury. 1970;2[1]:8-10. .##

58. Danielson RW. The Relationship of Fields of Vision to Safety in Driving: With a Report of 680 Drivers Examined by Various Screening Methods. American journal of ophthalmology. 1957;44[5]:657-80. .##

59. Racette L, Casson EJ. The impact of visual field loss ondriving performance: evidence from on-road driving assessments. Optometry & Vision Science. 2005;82[8]:668-74. .##

60. McGwin G, Xie A, Mays A, Joiner W, DeCarlo DK, Hall TA, et al. Visual field defects and the risk of motor vehicle collisions among patientswith glaucoma. Investigative ophthalmology & visual science. 2005;46[12]:4437-41. .##

61. Haymes SA, LeBlanc RP, Nicolela MT, Chiasson LA, Chauhan BC. Risk of falls and motor vehicle collisions in glaucoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2007;48[3]:1149-55. .##

62. McKnight AJ, Shinar D, Hilburn B. The visual and driving performance of monocular and binocular heavy-duty truck drivers. Accident Analysis & Prevention. 1991;23[4]:225-37. .##

63. Edwards MG, Schachat AP. Impact of enucleation for choroidalmelanoma on the performance of vision-dependent activities. Archives of ophthalmology. 1991;109[4]:519-21. .##

64. Adler G, Bauer M, Rottunda S, Kuskowski M. Driving habits and patterns in older men with glaucoma. Social Work in Health Care. 2005;40[3]:75-87. .##

65. Ramulu PY, West SK, Munoz B, Jampel HD, Friedman DS. Driving cessation and driving limitation in glaucoma: the Salisbury Eye Evaluation Project. Ophthalmology. 2009;116[10]:1846-53. .##

66. Keeney A. Relationship of ocular pathology and driving impairment. Transactions-Pennsylvania Academy of Ophthalmology and Otolaryngology. 1968;21[1]:22-7. .##

67. Liessma M. The influence of a driver's vision in relation to his driving. 1975. .##

68. Keeney AH, Garvey J. The dilemma of the monocular driver. American Journalof Ophthalmology. 1981;91[6]:801-3. .##

69. Coeckelbergh TR, Brouwer WH, Cornelissen FW, Van Wolffelaar P, Kooijman AC. The effect of visual field defects on driving performance: a driving simulator study. Archives of ophthalmology. 2002;120[11]:1509-16. .##

70. Zhang M, Congdon N, Li L, Song Y, Choi K, Wang Y, et al. Myopia, spectacle wear, and risk of bicycle accidents among rural Chinese secondary school students: the Xichang Pediatric Refractive Error Study report no. 7. Archives of Ophthalmology. 2009;127[6]:776-83. .##

71. Shipp MD, Penchansky R. Vision testing and the elderly driver: is there a problem meriting policy change? J Am Optom Assoc. 1995;66[6]:343-51. .##

72. Dewar RE, Olson PL, Gerson J. Human factors in traffic safety. 2007. .##

73. Marrington SA, Horswill MS, Wood JM. The effect of simulated cataracts on drivers’ hazard perception ability. Optometry & Vision Science. 2008;85[12]:1121-7. .##

74. Steel S, Mackie S, Walsh G. Visual field defects due to spectacle frames: their prediction and relationship to UK driving standards. Ophthalmic and Physiological Optics. 1996;16[2]:95-100. .##

75. Hayward JM, Marsh RJ, editors. Visual field restriction caused by motor cycle helmets. Vision in Vehicles II Second International Conference on Vision in Vehicles; 1988. .##

76. Charness N. Aging and human performance. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 2008;50[3]:548-55. .##

77. Lee JD. Fifty years of driving safety research. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 2008;50[3]:521-8. .##

78. Rakotonirainy A, Steinhardt D, editors. In-vehicle technology functional requirements for older drivers. Proceedings of the 1st international conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications; 2009: ACM. .##

79. Owsley C, McGwin G, Seder T. Older drivers’ attitudes about instrument cluster designs in vehicles. Accident Analysis & Prevention. 2011;43[6]:2024-9. .##

80. Bachman WG, Wingert T. Poster 62-The Effect of Windshield Salt Film on Driver Vision. Optometry-Journal of the American Optometric Association. 2004;75[6]:386. .##

81. Bowers AR, Keeney K, Peli E. Community-based trial of a peripheral prism visual field expansion device for hemianopia. Archives of Ophthalmology. 2008;126[5]:657-64. .##

82. Perez A, Jose R. The use of Fresnel and ophthalmic prisms with persons with hemianopic visual field loss. Journal of Visual Impairment & Blindness. 2003;97[3]:173-6. .##

83. Smith JL, Weiner IG, Lucero AJ. Hemianopic Fresnel prisms. Journal of Neuro-Ophthalmology. 1982;2[1]:19-22. .##

84. Szlyk JP, Seiple W, Stelmack J, McMahon T. Use of prisms for navigation and driving in hemianopic patients. Ophthalmic and Physiological Optics. 2005;25[2]:128-35. .##

85. McGwin G, Sarrels SA, Griffin R, Owsley C, Rue LW. The impact of a vision screening law on older driver fatality rates. Archives of ophthalmology. 2008;126[11]:1544-7. .##

86. Nelson DE, Sacks JJ, Chorba TL. Required vision testing for older drivers. N Engl J Med. 1992;326[26]:1784-5. .##

87. Shipp MD. Potential human and economic cost-savings attributable to vision testing policies for driver license renewal, 1989-1991. Optometry & Vision Science. 1998;75[2]:103-18. .##

88. Szlyk JP, Fishman GA, Master SP, Alexander KR. Peripheral vision screening for driving in retinitis pigmentosa patients. Ophthalmology. 1991;98[5]:612-8. .##