بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کاردرمانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران

4 مربی گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل را تحت تاثیر قرار می­دهد و او را نیازمند مراقبت و حمایت دیگران قرار می­ دهد؛ بنابراین انجام مداخلاتی که بتواند موجب افزایش کیفیت زندگی در سالمندان شود، ضرورت می­ ابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خاطره­گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان کانون جهاندیدگان شهر شیراز انجام شد.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 40 نفر از سالمندان کانون جهاندیدگان شهر شیراز صورت گرفت. به همین منظور 40 نفر از فهرست سالمندان این کانون به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمودنی قرار داده شدند و در 2 مرحله قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسش­نامۀ کیفیت زندگی SF-36 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای گروه آزمودنی جلسات خاطره­ گویی گروهی (در دو گروه 10 نفره) تشکیل شد. جلسات در مدت 6 هفته، هفته ای 2 جلسه (در مجموع 12 جلسه) برگزار شد که هر جلسه به مدت 90 دقیقه طول کشید. داده­ های حاصل از پرسش­نامه ­ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS و آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها
نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد خاطره­گویی گروهی در گروه آزمودنی باعث افزایش نمره در برخی از زیرمجموعه­های کیفیت زندگی (ابعاد عاطفی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی و بهبود محدودیت­های ایفای نقش به دلایل روانی) شده، در حالی که در دیگر زیرمجموعه­های کیفیت زندگی (عملکرد جسمانی، درد بدنی، محدودیت ­های ایفای نقش به دلایل جسمانی و خستگی) تفاوت معناداری را ایجاد نکرده است.
نتیجه ­گیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه آزمودنی و کنترل تفاوت معناداری از نظر کیفیت زندگی وجود دارد؛ به عبارتی دیگر خاطره­ گویی گروهی باعث ارتقاء ابعاد روانی کیفیت زندگی شرکت­ کنندگان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Group Reminiscence Therapy on Quality of Life in Older Adults in Shiraz City

نویسندگان [English]

 • Sepideh Boojari 1
 • Javad Niazi 2
 • Reyhaneh Talezadeh Shirazi 3
 • Sahar Ghanbari 4
1 MSc in Occupational Therapy
2 MSc student of Occupational Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 BSc of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Department of Occupational Therapy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Increased longevity affects quality of life and the ability to live independently which put others in need of care and protection. So, doing interventions that can enhance the quality of life in the elderly seems necessary. The current study aimed to investigate the effect of reminiscence therapy on the quality of life in the elderly of Jahandidegan Center in the city of Shiraz.
Materials and Methods: The present study is a randomized clinical trial that was performed on 40 elderly people of Jahandidegan Center in Shiraz. For this purpose, a total of 40 of the elderly were selected using available sampling method and randomly assigned into two groups of control and experimental. The participants were evaluated in the two stages before and after the intervention, using the SF-36 quality of life questionnaire. For the experimental group, reminiscence therapy sessions were held in two groups of 10, for 6 weeks, 2 sessions a week (a total of 12 sessions) each session lasting for 90 minutes. The data were analyzed using SPSS and covariance analysis.
Results: The results of covariance analysis showed that reminiscence therapy in participants increased the score in some subsets of the quality of life (emotional, general health, and social functioning) and improved the limitations of the role of psychological reasons), while in other subsets of quality of life (physical functioning, bodily pain, and role limitations due to physical fatigue) did not make a significant difference.
Conclusion: The results of the current study showed that there is a significant difference in terms of quality of life between the experimental and the control groups; in other words, reminiscence therapy improved the psychological aspects of the quality of life in the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • Reminiscence therapy
 • Quality of life
1.   Drewnowski A, Evans WJ. Nutrition, physical activity, and quality of life in older adults summary. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2001;56(2):89-94.##
2.   Anderson GF, Hussey PS. Population aging: a comparison among industrialized countries. Health affairs. 2000;19(3):191-203. ##
3.   Eshaghi SR, Shahsanai A, Ardakani MM. Assessment of the Physical Activity of Elderly Population of Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2011;29(147). [In Persian]. ##
4.   Robertson M, Campbell J, Gardner M. Prevating Injury and increase quality of life in older people: A meta analysis of individual-level data. J Am Geriatr Soc. 2004;14(20):118-121. ##
5.   Dev JRR. Effect of treadmill exercise training on spatial and temporal gait parameters in subjects with chronic stroke: A preliminary report. J Rehabil Res Dev. 2008;45(2):221-228. ##
6.   Hellström Y, Persson G, Hallberg IR. Quality of life and symptoms among older people living at home. Journal of advanced nursing. 2004;48(6):584-593. ##
7.   Musavi M, Sheikhi S. The effect of reminiscence therapy on the self-esteem among residents of a nursing home in Uromie. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(2):30-37. [In Persian]. ##
8.   Elford H, Wilson F, McKee K, Chung M, Bolton G, Goudie F. Psychosocial benefits of solitary reminiscence writing: An exploratory study. Aging & Mental Health. 2005;9(4):305-314. ##
9.   Asghari-Moghadam M, Faghihi S. Reliability and validity of Short Form-36 health survey in two Iranian samples. Daneshvar. 2003;10(1):1-10. [In Persian]. ##
10. Nemati DS, Dasht BB, Pak SS, Rasekh A. The effect of reminiscence therapy on elderly quality of life. Shahrekord University of Medical Sciences Journal. 2008;9(4):75-81.[In Persian]. ##
11. Moradinejad S, Sahbaee F, Nakavand M, Zare M. The Effect of reminiscence therapy on elderly mental health. Iranian Journal of Ageing. 2010;5(3):60-66. [In Persian]. ##
12. Sotodeh S, Pooragha Roodbordeh F, Kafi S, Poornesaii G. Effectiveness of Reminiscence Group Therapy on Male Elderly’s Mental Health. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2013;22(85):61-67. [In Persian]. ##
13. Chiang KJ, Chu H, Chang HJ, Chung MH, Chen CH, Chiou HY, et al. The effects of reminiscence therapy on psychological well‐being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. International Journal of geriatric psychiatry. 2010;25(4):380-388. ##
14. Bohlmeijer E, Roemer M, Cuijpers P, Smit F. The effects of reminiscence on psychological well-being in older adults: A meta-analysis. Aging and Mental Health. 2007;11(3):291-300. ##
15. Yousefi Z, Sharifi K, Tagharrobi Z, Akbari H. The Effect of Narrative Reminiscence on Happiness of Elderly Women. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015;17(11).1-8. ##
16. Kooshiar H, GhanbariHashemAbadi B, Esmaili H, Parvandi Z, Ghandeharian F, Habibi R. Effects of Group Reminiscence Therapy on Disability of Nursing Home Residents in Mashhad–Iran 1390. Iranian Journal of Ageing. 2012;7(3):21-29. [In Persian]. ##
دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 65-70
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397