مقایسه مشارکت کودکان فلج مغزی 4 تا 6 ساله در حیطه‌های آکوپیشن بر اساس سطح توانایی عملکرد حرکتی درشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه کاردرمانی، گروه کاردرمانی و مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از مطالعه حاضر مقایسه مشارکت کودکان فلج مغزی 4 تا 6 ساله در حیطه­های آکوپیشن (مراقبت از خود، مشارکت در منزل، بازی، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی و محیط­های آموزشی) بر اساس سطح توانایی عملکرد حرکتی درشت (سطوح 1 و 2) است.
مواد و روش­ ها
در پژوهش حاضر، نوع بررسی مقطعی و مقایسه­ای بود. روش انتخاب نمونه­ها به روش غیراحتمالی آسان در دسترس بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سیستم طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS) و نسخه فارسی پرسش­نامه مشارکت کودکان (Children Participation Questionnaire-Persian; CPQ-P) بود. برای آنالیز داده­ها از نرم­افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. برای سنجش تفاوت بین گروه­ها از آزمون آماری t مستقل استفاده شد و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ­ها
یافته­ها نشان داد که میانگین سنی کودکان در پژوهش حاضر 5 سال (حداقل 4 ساله و حداکثر 6 ساله) بود. 39 نفر پسر (78%) و 11 نفر دختر (22%) در این مطالعه شرکت کرده بودند. تفاوت بین میانگین میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در حیطه­های آکوپیشن (شامل مراقبت از خود، مشارکت در منزل، بازی، مشارکت اجتماعی و محیط­های آموزشی) و سطوح عملکرد حرکتی درشت (سطوح 1 و 2) معنا­دار بود. از طرفی دیگر، تفاوت بین میانگین میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در حیطه اوقات فراغت و سطوح عملکرد حرکتی درشت معنادار نبود (05/0P>). نتایج بین میزان مشارکت و سطح عملکرد حرکتی درشت در ابعاد تنوع و شدت تفاوت معناداری را نشان نداد (05/0P>)، ولی در سایر ابعاد مشارکت (میزان کمک ،لذت و رضایت والدین) معنادار بود (05/0P<).
نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد نتایج مطالعه حاضر نشان می­دهد میزان مشارکت کودکان فلج مغزی در حیطه­های آکوپیشن بر اساس سطح توانایی عملکرد حرکتی درشت  بسیار جزیی و اثربخشی قابل ملاحظه­ای مشاهده نشد؛ بنابراین در ارزیابی و درمان کودکان فلج مغزی باید این نکته در نظر گرفته شود که فقط با تاکید بر بهبودی و ارتقاء عملکرد حرکتی نمی­توان مشارکت کودکان در آکوپیشن­ها که هدف نهایی توانبخشی می­باشد را تغییر داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Participation of 4-6 Years-Old Children with Cerebral Palsy in Area of Occupations According to Gross Motor Function Level

نویسندگان [English]

 • Omid Rostamzadeh 1
 • Afsoon Hasani mehraban 2
 • Malek Amini 3
1 MsC Student Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associated Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Occupational Therapy, Faculty Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of the present study was comparison of participation of 4-6 year-old children with cerebral palsy in area of occupations (self-care, home participation, play, leisure, social participation, and educational environments) according to gross motor function level.
Materials and Methods: In the current cross-sectional study, samples were randomly selected and to the two assessment strategies were used for sampling include: Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and Persian version of Children participation questionnaire version (CPQ-P). Data analysis was performed using SPSS software (V. 21) and independent t-tests were used to evaluate significant differences with the significance point set at 0.05.
Results: The mean age of CP children in the study was 5 (min. 4 and max. 6 years) and 39 were male (78%) and 11 female (22%). The difference between participation mean of CP children in areas of occupations (self-care, participation at home, play, social participation, and educational environments)  and levels of gross motor function (GMF) (1st and 2nd level) was found to be significant (P<0.05). On the other hand, between participation mean of CP children in leisure area and levels of GMF no statistically significant difference was found (P> 0.05). It was also found that no significant difference exists between participation and GMF, according to diversity and intensity dimensions (P> 0.05), but a significant difference was observed in the other dimensions of participation, including assistance, enjoyment, and parents satisfaction (P<0.05).
Conclusion: According to the results, our study indicated that participation of CP children in area of occupations according to GMF level was trivial and had no noticeable efficacy; thus, in the evaluation and treatment of CP children, it should be noted that children's participation in occupations as an ultimate goal of rehabilitation cannot be achieved only by putting emphasis on improvment and motor function.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participation
 • Gross motor function
 • Cerebral palsy
 • Occupation
 1. 1.Oyiborhoro, J MA. Aural rehabilitation for people with disabilities.Elsevier Academic Press publications. New York, USA; 2005, 26##
 2. 2.shubhra M, Deborah J: G.S. cerebral palsy in: Braddom R.L. physical Medicine & Rehabilitation3th ed. Saunders, Elsevier, 2007: 1243-1261##
 3. 3.Oriady Zanjani M. Cerebral palsy in viewpoint of speech- language pathology nature, assessment and treatment. Hamedan :Nooreelm Publications. 2005, 41[in Persian] ##
 4. Van Nieuwenhuizen O, Platenga NJ, Kasteel TE. Epilepsy in cerebral palsy: etiology, classification and prevalence. Europe Paed Neural Soc 1997; 1(2-3):A111-5. ##
 5. 5.Joghataei M, Kazem M. Assessment the level of community needs in welfare services on the wholecountry. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 1990. [Persian]. ##
 6. Azam sharifi, Mohammad Kamali, Ali Chabok, Rehabilitation Needs of People with Cerebral Palsy: a qualitativeStudy, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), vol:28, 2014. 1-10##
 7. American Association of Occupational Therapy. Occupational Therapy Practice Framework: Domain And Process, 3rd Edition. American journal of Occupational Therapy. 2014;48:3-48##
 8. Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the expanded and revised Gross Motor Function Classification System.Dev Med Child Neurol 2008;50:744-50. ##
 9. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997;39:214-23. ##

10. Dehghan L, Dalvand H, Abdolvahab M, Bagheri H, Faghihzade S. Inter rater reliability of Persian version gross motor function classification system expanded & revised in patients with cerebral palsy. Bimonthly Official Publication Medical Daneshvar. 2011;18(91):37-44. ##

11. Rosenberg L, Jarus T, Bart O. development and initial validation of the children participation questionnaire(CPQ). Disability and Rehabilitation,2010;32(20): 1633-1644. ##

12. Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Omid Rostamzade. Translation, cultural adaptation, and face, content, and convergent validity of children participation questionnaire into Persian. J Rehab Med. 2016; 5(2): 151-157. ##

13. NuraniGharaborghe S, Sarhady M, Hosseini SMS,  Mortazavi SS. Quality of Life and Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy (aged 4-12).Iranian Rehabilitation Journal. 2015;13(3):58-62. ##

14. RostamZadeh O, Amini M, HasaniMehraban A. [Comparison of Participation of Children With Cerebral Palsy Aged 4 to 6 in Occupations With Normal Peers (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2016; 17(3):192-199. ##

15. Pashmdarfard M, Amini M, HassaniMehraban A. Participation of Iranian Cerebral Palsy Children in Life Areas: A Systematic Review. Iran J Child Neurol. Winter 2017; 17(1):1-12.

 

16. F. Bjornson K,  Zhou C, Stevenson R, Dimitri A. Capacity to Participation in Cerebral Palsy: Evidence of an Indirect Path Via Performance. Arch Phys Med Rehabil.2013 ; 94(12): 2365–2372. ##

17. HassaniMehraban A, Hassani M, Amini M, The Comparison of Participation in School-Aged Cerebral Palsy Children and Normal Peers: A Preliminary Study. Iranian Journal of Pediatrics.Iran J Pediatr. 2016 June; 26(3):e5303. doi: 10.5812/ijp.5303##

18. Kristie F. Bjornson PT, et al. Capacity to Participation in Cerebral Palsy: Evidence of an Indirect Path ViaPerformance.ArchPhys M# Rehabil. 2013 December ; 94(12): 2365–2372. doi:10.1016/j.apmr.2013.06.020. ##

19. Orlin MNPT, et al. Participation in home, extracurricular, and community activities among children and young people with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2010 Feb;52(2):160-6. doi: 10.1111/j.1469-8749.2009.03363.x. Epub 2009 Jun 22. ##

20. Chiarello LA1, et al. Determinants of participation in family and recreational activities of young children with cerebral palsy. DisabilRehabil.2016 Feb 15:1-14.[Epub ahead of print]. ##

21. Rabinovich RV, Patel NV, Gates PE, OtsukaNY.The Relationship between the School Function Assessment (SFA) and the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) in Ambulatory Patients with Cerebral Palsy.BullHospJt Dis (2013). 2015 Jul;73(3):204-9. ##

22. Palisano RJ, et al. Determinants of intensity of participation in leisure and recreational activities by youth with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Sep;92(9):1468-76. doi: 10.1016/j.apmr.2011.04.007. ##

23. Katie P.Wu, et al. Predictors of participation change in various areas for preschool children with cerebral palsy: a longitudinal study. Res DevDisabil. 2015 Feb;37:102-11. doi: 10.1016/j.ridd.2014.11.005. Epub 2014 Nov 27. ##

دوره 7، شماره 4
آذر و دی 1397
صفحه 191-197
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397