اثر تقویت عضلات ابداکتور و چرخاننده های خارجی مفصل ران بر درد، قدرت و کینماتیک اندام تحتانی مبتلایان به درد کشککی رانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تقویت عضلات ابداکتور و چرخاننده ­های خارجی مفصل ران بر درد، قدرت عضلات ران و کینماتیک اندام تحتانی در مبتلایان به درد کشککی رانی و مقایسه اثر این تمرینات در زنان و مردان می­باشد.
مواد و روش ­ها
35 فرد مبتلا به درد کشککی رانی به صورت تصادفی در چهار گروه زن و مرد تجربی و زن و مرد شاهد جای گرفتند. گروه ­های تجربی به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرینات تقویتی عضلات ابداکتور و چرخاننده ­های خارجی مفصل ران با استفاده از تراباند را دریافت کردند. بر گروه­ های شاهد هیچ ­گونه مداخله تمرینی اعمال نشد؛ این گروه ­ها جهت مطالعه اثر متغیر مستقل در گروه ­های تجربی با گروه­های تجربی مقایسه گردیدند. درد توسط مقیاس دیداری درد، قدرت عضلات مفصل ران توسط دینامومتر دستی و کینماتیک اندام تحتانی با استفاده از تحلیل ویدئویی قبل و بعد از مداخله بررسی گردید. نمونه­ ها شامل افراد مبتلا به درد کشککی رانی بودند که درد در هر دو و یا یک زانو داشتند؛ در صورت دوطرف بودن درد، تمرینات به صورت دوطرفه و بر هر دو اندام تحتانی انجام می­گرفت، اما اندازه­ گیری­ ها فقط از اندام تحتانی که بیشتر درد داشت، صورت می­ پذیرفت. در صورت مساوی بودن درد در هر دو زانو، داده ­ها فقط از اندام تحتانی برتر جمع ­آوری می­ گردید. جهت تجزیه­ و تحلیل آماری از تحلیل واریانس برای اندازه ­های مکرر از نرم ­افزار SPSS استفاده گردید.
یافته­ها
یافته­های تحقیق حاضر نشان داد که پس از مداخله، در گروه­های تجربی درد کاهش یافت (0/000=P) و قدرت عضلات ابداکتور (در زنان 0/000=P و در مردان 0/03=P) و عضلات چرخاننده­های خارجی (در زنان 0/024=P و در مردان 0/000=P) افزایش یافت. بهبود قابل ملاحظه­ای در والگوس دینامیک زانو در اسکات یک­پایی (در زنان 0/018=P و در مردان 0/017=P) و میزان افتادگی لگن سمت مقابل در پایین آمدن از پله تنها در زنان (0/04=P) در گروه تجربی مشاهده شد. هیچ­گونه تفاوت قابل توجهی در میزان اثر تمرینات بین مردان و زنان مشاهده نگردید (0/05<P).
نتیجه­ گیری
نتایج تحقیق کنونی نشان داد تقویت عضلات مفصل ران می­تواند درد افراد مبتلا به درد کشککی رانی را کاهش، قدرت عضلات را افزایش و کینماتیک اندام تحتانی را در صفحه حرکتی فرونتال تغییر دهد و این می­تواند مکانیسم اثر این مداخله بر علائم درد کشککی رانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hip abductor and external rotator muscles strengthening on pain, hip muscles strength, and lower extremity kinematics in patients with patellofemoral pain

نویسندگان [English]

 • Narjes Jamali 1
 • Khalil Khayambashi 2
 • Shahram Lenjannejadian 3
 • Hamed Esmaeili 3
1 PhD Candidate of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD,Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 PhD, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of the current study was to investigate the effect of hip abductor and external rotator muscles strengthening exercises on pain, muscle strength, and lower extremity kinematics in people with patellofemoral pain (PFP).
Materials and Methods: A total of 35 patients with PFP were randomly assigned into exercise and control groups. The exercise group received abductor and external rotator strengthening exercises with thera-band 3 times per week for 12 weeks. The control groups did not receive any training intervention. Then, the two groups were compared to study the effect of independent variable on the experimental group. Pain (VAS), hip muscle strength (handheld dynamometer), and lower extremity kinematics (video analysis) were assessed at baseline and post-intervention. Participants included patients with bilateral or unilateral patellofemoral pain; if pain was bilateral, exercises were performed bilaterally on both lower extremities but measurements were performed only on the lower extremity which was more painful; whenever the pain in both knees was equal, data were collected only from the superior lower extremity.
Repeated measures ANOVA was applied using SPSS to assess the effects of the exercises on measured variables.
Results: Pain decreased significantly in exercise group from baseline to post-intervention (P=0.000). Hip abductor muscles strength (women, P=0.000 and men, P=0.003) and external rotator muscles strength  (women, P=0.024 and men, P=0.000) increased significantly in exercise group after 12 weeks of strengthening program. There was a significant improvement in dynamic knee valgus during single-legged squat (women, P=0.018 and men, P=0.017) and contralateral pelvic drop during stair descending just in women (P=0.04) in exercise group. There were no significant differences between men and women in the effect of exercises on the variables studied (P>0.05).
Conclusion: According to the results, hip strengthening can decrease pain, increase muscle strength, and change kinematics in the frontal plane movement patterns of the lower extremity, which can possibly be the mechanism of effect of this intervention on PFP symptoms. According to findings of the present study, it might be concluded that gender-specific rehabilitation program is not needed in patients with PFP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patellofemoral pain
 • Lower extremity kinematics
 • Dynamic knee valgus angle
1. Witvrouw E, Lysens R, Bellemans J, Cambier D, Vanderstraeten G. Intrinsic risk factors for the development of anterior knee pain in athletic population. Am J Sports Med. 2000; 28 (4): 480-89.##
2. Myer GD, Ford KR, Barber Foss KD, et al. The incidence and potential pathomechanics of patellofemoral pain in female athletes. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2010; 25(7): 700-7. ##
3. Rathleff M, Rathleff C, Crossley K, and Barton C. Is hip strength a risk factor for patellofemoral pain? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2014. doi:10.1136/bjsports-2013-093305. ##
4. Powers C. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. J Orthop Sports Phys Ther. 2010; 40 (2): 42-51. ##
5. Magalhaes E, Fukuda TY, Sacramento SN, Forgas A, Cohen M, Abdalla RJ. A comparison of hip strength between sedentary females with and without patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40:641-647. ##
6. Souza R.B, Draper C.E, Fredericson M, Powers C.M. Femur rotation and patellofemoral joint kinematics: a weight-bearing magnetic resonance imaging analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2010; 40(5):277–285. ##
7. Souza RB, Powers CM. Predictors of hip inter‌nal rotation during running: an evaluation of hip strength and femoral structure in women with and without patellofemoral pain. Am J Sports Med. 2009;37:579-587. ##
8. Lee TQ, Morris G, Csintalan RP. The influence of tibial and femoral rotation on patellofemoral contact area and pressure. Journal of Orthopaedics and Sports Physical Therapy. 2003; 33: 686-693. ##
9. Nakagawa TH, Moriya ÉTU, Maciel CD, Serrão FV. Trunk, pelvis, hip, and knee kinematics, hip strength, and gluteal muscle activation during a single-leg squat in males and females with and without patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2012; 42: 491–501. ##
10. Nakagawa TH, Moriya ÉTU, Maciel CD, Serrão FV. Frontal plane biomechanics in males and females with and without patellofemoral pain. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2012; 44: 1747–1755. ##
11. Fukuda TY, Rossetto FM, Magalhaes E, Bryk FF, Lucareli PR, de Almeida Aparecida Carvalho N. Short-term effects of hip abductors and lateral rotators strengthening in females with patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40:736-42. ##
12. Khayambashi K, Mohammadkhani Z, Ghaznavi K, Lyle MA & Powers CM. The effect of isolated hip abductor and external rotator muscle strengthening on pain, health status and hip strength in females with patellofemoral pain: A randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012; 42 (1): 22-29. ##
13. Khayambashi K, Fallah A, Movahedi A, Bagwell J and Powers CM. Posterolateral hip muscle strengthening versus quadriceps strengthening for patellofemoral pain: A comparative control trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2014; 95: 900-7. ##
14. Nascimento LR, Teixeira-Salmela LF, Souza RB, Resende RA. Hip and knee strengthening is more effective than knee strengthening alone for reducing pain and improving activity in individuals with patellofemoral pain: a systematic review with meta-analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2017; 48(1): 19–31. DOI: 10.2519/jospt.2018.7365. ##
15. Mascal CL, Landel R, Powers C. Management of patellofemoral pain targeting hip, pelvis, and trunk muscle function: 2 case reports. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(11):647–60. ##
16. Baldon RDM, Serrão FV, Scattone Silva R, Piva SR. Effects of functional stabilization training on pain, function, and lower extremity biomechanics in women with patellofemoral pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(4):240–48. ##
17. Ferber R, Farr L, Kendall KD. Changes in knee biomechanics after a hip abductor strengthening protocol for runners with patellofemoral pain syndrome. J Athl Train. 2011; 46: 142-9. ##
18. Boling M1, Padua D, Marshall S, Guskiewicz K, Pyne S, Beutler A. Gender differences in the incidence and prevalence of patellofemoral pain syndrome. Scand J Med Sci Sports. 2010 oct; 20 (5): 725-30. ##
19. Willson JD, Davis IS. Lower extremity strength and mechanics during jumping in women with patellofemoral pain. J Sport Rehabil. 2009; 18: 76-90. ##
20. Dierks TA, Manal KT, Hamill J & Davis IS. Proximal and distal influences on hip and knee kinematics in runners with patellofemoral pain during a prolonged run. J Orthop Sports Phys Ther. 2008; 38: 448-456. ##
21. Bolgla LA, Malone TR, Umberger BR, Uhi TL. Hip strength and hip and knee kinematics during stair descent in females with and without patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2008; 38 (1): 12-18. ##
22. Bennell K, Bartam S, Crossley K, Green S. Outcome measures in patellofemoral pain syndrome: Test retest reliability and interrelationships. Physical Therapy in Sport. 2002; 1: 32-41. ##
23. Thorborg K, Bandholm T, Holmich P. Hip- and knee-strength assessments using a hand-held dynamometer with external belt-fixation are inter-tester reliable. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013; 21(3): 550–5. ##
24. Esculier J.F, Bouyer L.J, Dubois B, Fremont P, Moore L, Roy J.S. Effects of rehabilitation approaches for runners with patellofemoral pain: protocol of a randomised clinical trial addressing specific underlying mechanisms. BMC Musculoskelet Disord. 2016; 17: 5–11. ##
25. Crossley K.M, Callaghan M.J, van Linschoten R. Patellofemoral pain. Br J Sports Med. 2016; 50(4): 247–50. ##
26. Barton C.J, Levinger P, Crossley K.M, Webster K.E, Menz H.B. The relationship between rearfoot, tibial and hip kinematics in individuals with patellofemoral pain syndrome. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2012; 27(7): 702–5. ##
27. Baldon M, Piva S.R, Scattone Silva R, Serrao F.V. Evaluating eccentric hip torque and trunk endurance as mediators of changes in lower limb and trunk kinematics in response to functional stabilization training in women with patellofemoral pain. Am J Sports Med. 2015; 43(6): 1485–93. ##
28. Nielsen D. B, Daugaard M. Comparison of angular measurements by 2D and 3D gait analysis. Dep. Rehabil.; Sch. Heal. Sci. Jönköping Univ. 2008; 26. ##
29. Dingenen B, Malfait B, Vanrenterghem J, Robinson MA, Verschueren SM, Staes FF. Can two-dimensional measured peak sagittal plane excursions during drop vertical jumps help identify three-dimensional measured joint moments? Knee. 2015;22(2):73- 79. ##
30. Shin CS, Chaudhari AM, Andriacchi TP. The effect of isolated valgus moments on anterior cruciate ligament strain during a single-leg landing: a stimulation study. J Biomech. 2009;42:280–5. ##
31. David C, Reid. Sports injury and assessment and rehabilitation. Churchill livingstone. 1992, Pgs 345-398. ##
32. Robin EL. A rational approach to the treatment of patellofemoral pain. Clin Orthop. 1979; 144: 107-109. ##
33. Ganji B, Alizadeh M.H, Salimzadeh A, Rajabi R, Ebrahimi E. The effect of strengthening of hip abductor and external rotator muscles on pain and function in women with patellofemoral pain syndrome. Journal of Research Sport Rehabilitation. 2014; 2 (4): 1-10. ##
34. Şahin M, Ayhan F.F, Borman P, Atasoy H. The effect of hip and knee exercise on pain, function, and strength in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial. Turk J Med Sci. 2016; 46: 265–277. ##
35. Nakagawa TH, Muniz TB, Baldon RdM, Dias Maciel C, de Menezes Reiff RB, Serrao FV. The effect of additional strengthening of hip abductor and lateral rotator muscles in patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil. 2008; 22: 1051-60. ##
36. Honarpishe R, Bakhtiary A.H, Olyaei G. Effect of Quadriceps Exercise Training on Muscle Fiber Angle in Patients With Patellofemoral Pain Syndrome. Middle East Rehabil Health. 2015; 2(4): 1–7. ##
37. Bell D.R, Oates D.C, Clark M.A, Padua D.A. Two- and 3-Dimensional knee valgus are reduced after an exercise intervention in young adults with demonstrable valgus during squatting. Journal of Athletic Training. 2013; 48(4): 442–449. ##
38. Palmer K, Hebron C, Williams J.M. A randomized trial into the effect of an isolated hip abductor strengthening programme and a functional motor control programme on knee kinematics and hip muscle strength. BMC Musculoskelet Disord. 2015; 16: 105–112. ##
39. McKenzie K, Galea V, Wessel J. Lower extremity kinematics of females with patellofemoral pain syndrome while stair stepping. J Orthop Sports Phys Ther. 2010; 40: 625-32. ##
40. Linley HS, Sled EA, Culham EG, Deluzio KJ. A biomechanical analysis of trunkand pelvis motion during gait in subjects with knee osteoarthritis compared to control subjects. Clin Biomech. 2010;25(10):1003-10. ##
دوره 9، شماره 2
تیر 1399
صفحه 79-92
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1399