مداخلات کاردرمانی برای بهبود کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانی، مطالعه مروری حوزه ای

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: در افراد مبتلا به  اختلالات شدید روانی، مشکلات خواب همراه مانند بیخوابی شایع است. مداخلات بهبود خواب، بعنوان بخشی از خدمات ارایه شده توسط کاردرمانگران میتواند برای پیشگیری اولیه و ارتقاء سلامتی بکار گرفته بشود. هدف از این مرور حوزه ای، بررسی شواهد موجود در زمینه مدخلات خواب حوزه کاردرمانی برای افراد مبتلا به اختلالات شدید روانی است.
مواد و روش ها: در این مرور حوره ای، که بر اساس روش Arksey H, O'Malley(2005) انجام شد هشت پایگاه داده آنلاین (بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، گوگل اسکولار، پابمد، کتابخانه کوکران، اسکاپوس، وب آو ساینس، پایگاه اطلاعات روانپزشکی و جویای کاردرمانی) برای شناسایی مقالاتی که به مداخلات خواب در افراد مبتلا به اختلالات شدید روانی پرداخته بود ، جستجو شد. مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. دو ارزیاب همه اسناد را به طور مستقل بررسی کردند. مقالات با توجه به مداخلات خواب طبقه بندی شدند.
یافته ها: 32  مطالعه مشخص شد. چهار حوزه مداخلات خواب به وضوح با چارچوب بالینی کاردرمانی مطابقت دارد که شامل درمان رفتاری شناختی برای بیخوابی(12 مطالعه)، فعالیت بدنی(7 مطالعه)، مداخلات ترکیبی(5 مطالعه) و سایر مداخلات(8 مطالعه).
نتیجه گیری: نتایج نشان داده است که مداخلات خواب باعث بهبود کیفیت خواب و سلامت در بیماران روانی شدید می شود. کاردرمانگران حوزه بالینی و تحقیقی باید برای ایجاد شواهد برای مداخلات خواب مبتنی بر آکوپیشن تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Occupational Therapy’s Sleep-Focused Interventions to Improve Sleep Quality in Individuals with Severe Mental Disorders: A Scoping Review

نویسندگان [English]

 • Elham Nasiri
 • ashraf Karbalaee-Nouri
 • Seyed Ali Hosseini
Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Sleep problems and co-morbid sleep disorders like insomnia are common in individuals with severe mental disorders. As part of the continuum of care provided by occupational therapists, sleep-enhancing interventions may be adapted for primary prevention and health promotion. The purpose of this scoping review was to examine existing evidence on sleep interventions for individuals with severe mental disorders that fall within the scope of occupational therapy practice.
Materials and Method: In this scoping review, based on Arksey H, O'Malley (2005), eight online databases (Mag Iran, SID, Iran Doc, Google scholar, PubMed, Cochrane Library, Scopus, Web of Knowledge, OT seeker, Psych INFO) were searched to identify articles that addressed sleep interventions for individuals with severe mental disorders. The articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. Two raters reviewed all documents independently. Articles were categorized according to sleep interventions.
Results: Thirty two studies were identified. Four sleep intervention areas clearly aligned with the occupational therapy practice framework, including cognitive behavioral therapy for insomnia (n=12), physical activity (n=7), multicomponent interventions (n=5), and other interventions (n=8).
Conclusion: The results have shown that sleep interventions improved sleep quality and health in severe mental disorders.  Occupational therapy researchers and clinicians need to work to establish the evidence for occupation-based sleep interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Severe mental disorders
 • Sleep interventions
 • Occupational therapy
 • Scoping review
دوره 12، شماره 5
در حال انتشار
آذر و دی 1402
 • تاریخ دریافت: 18 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1400