تاثیر کینزیو فوبیا بر بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد، گروه فیزیوتراپی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران.

چکیده

آسیب رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب هایی است که می تواند باعث کناره گیری دائمی ورزشکار از دنیای ورزش حرفه ای شود. تقریبا نیمی از ورزشکاران حتی پس از توانبخشی بسیار خوب نمی توانند به سطح رقابتی قبل از آسیب خود بازگردند. به همین دلیل عاملی دیگر به غیر از عوامل جسمانی در عدم بازگشت به ورزش وجود دارد که در اکثر مطالعات به عوامل روانی نسبت داده می شود. ترس از آسیب دیدگی مجدد و ترس از حرکت از عوامل روانشناختی می باشند که بخوبی شناخته شده اند. افزایش ترس از آسیب دیدگی مجدد و ترس از حرکت (کینزیوفوبیا)، عاملی است که پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی مانع بازگشت ورزشکار به ورزش می شود. مطالعات زیادی به بررسی عوامل روانشناختی پس از بازسازی و آسیب رباط صلیبی قدامی پرداخته اند. اما مطالعه ای که بررسی تاثیر کینزیوفوبیا بر بازگشت به ورزش انجام شده باشد توسط محقق یافت نشد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کینزیوفوبیا بر میزان بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.

در این پژوهش، تحقیقات منتشر شده از سال 2000 تا 2020 که جهت بررسی تاثیر کینزیوفوبیا بر بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام شده بودند، جستجو شدند. در این مطالعه جستجوی مقالات مرتبط با در نظر گرفتن کلید واژه های تخصصی انگلیسی و فارسی شامل؛ ترس از حرکت، ترس از آسیب مجدد، کینزیوفوبیا، عوامل روانشناختی ورزش، بازگشت به ورزش، بازسازی رباط صلیبی قدامی،

kinesiophobia، Psychological factors of exercise، return to sport، Fear of movement، Fear of re-injury، anterior cruciate ligament reconstruction در پایگاه های اختصاصی فارسی و انگلیسی، Google Scholar،TRIP ،PEDro، PubMed، Irandoc ،SID ، Magiran انجام شد.

پس از جستجو، ابتدا تعداد 162 مقاله و پس از بررسی چکیده، تعداد 57 مقاله مورد بررسی دقیق قرار گرفت. پس از جستجوهای صورت گرفته بر اساس معیارهای ورود و خروج در نهایت 26 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب شدند. با توجه به یافته های حاصل از تحقیقات ترس از حرکت و ترس از آسیب مجدد در ورزشکاران پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی می تواند باعث تاخیر در بازگشت به ورزش شود. که این امر می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی، کاهش مشارکت در ورزش و مشارکت در بازی های تفریحی، افسردگی و استرس شود. روش های متفاوت توانبخشی نیز یکی از عواملی است که تاثیر بالایی در کسب نتایج متفاوت پس از بازسازی رباط متقاطع قدامی می شود و از آنجایی که بهبود جسمانی و روانشناختی موازی با هم پیشرفت نمی کنند ایجاد رویکرد جدیدی در بازتوانی ورزشی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Kinesiophobia on return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Norasteh 1
  • Moosareza Ghorbani 2
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences , Rasht, Iran
2 PhD student, Department of sport injury and corrective exercise, Faculty of sport sciences, university of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Anterior cruciate ligament injury is one of the injuries that can cause an athlete to permanently withdraw from the world of professional sports. Nearly half of athletes cannot return to a competitive level before their injury, even after very good rehabilitation. For this reason, there is another factor besides physical factors in not returning to exercise, which in most studies is attributed to psychological factors. Fear of re-injury and fear of movement are well-known psychological factors. Increased fear of re-injury and fear of movement (kinesiophobia) is a factor that prevents the athlete from returning to exercise after the reconstruction of the anterior cruciate ligament. Many studies have examined the psychological factors after reconstruction and injury of the anterior cruciate ligament. But a study that examined the effect of kinesiophobia on returning to exercise was not found by the researcher. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of kinesiophobia on the rate of return to exercise after anterior cruciate ligament reconstruction. The study looked at published studies from 2000 to 2020 that examined the effect of kinesiophobia on exercise return after anterior cruciate ligament reconstruction. In this study, search for articles related to considering specialized English and Persian keywords, including; kinesiophobia، psychological factors of exercise، return to sport، fear of movement،fear of re-injury، anterior cruciate ligament reconstruction were performed in dedicated Persian and English databases, Google Scholar, TRIP, PEDro, PubMed, Irandoc, SID, Magiran. After the search, first 162 articles and after reviewing the abstract, 57 articles were thoroughly reviewed. After searches based on inclusion and exclusion criteria, 26 articles were finally selected for inclusion in the study. According to research findings, fear of movement and fear of re-injury in athletes after anterior cruciate ligament reconstruction can delay return to exercise. This can reduce the quality of life, reduce participation in sports and participation in recreational games, depression and stress. Different methods of rehabilitation are also one of the factors that have a high impact on achieving different results after anterior cruciate ligament reconstruction, and since physical and psychological recovery do not progress in parallel, creating a new approach to sports rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction it seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of movement
  • fear of re-injury
  • return to exercise
  • anterior cruciate ligament reconstruction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401