تاثیر طراحی داخلی مراکز توانبخشی بر روند کیفیت ارایه خدمات توانبخشی کودکان با اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاداسلامی، ساوه، استان مرکزی، ایران

2 گروه معماری،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران،ایران.

3 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117027.3087

چکیده

مقدمه و هدف: عوامل فیزیکی و طراحی محیط های توانبخشی مناسب می تواند در کیفیت  ارائه خدمات توانبخشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق با  بررسی وضعیت موجود کیفیت طراحی داخلی خدمات توانبخشی در راستای کیفیت
شی خدمات توانبخشی کودکان با اختلال اوتیسم بوده است
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده ای از نوع مقطعی از پرسشنامه ی خودساخته محقق سنجش کیفیت معماری جهت بررسی کیفیت معماری فضای فیزیکی، معماری داخلی و امکانات فضای آموزشی و درمانی استفاده شد. برای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت فضاهای معماری اختلال اوتیسم، 9 مؤلفه سازماندهی فضا، انعطاف‌پذیری فضا، امنیت و ایمنی، بافت، مصالح و مبلمان، تهویه مطبوع، رنگ، نور، آکوستیک و فضای سبز، دید و منظر مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است.  در این پژوهش مقطعی 32 نفر از کاردرمانگران مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستانی، مراکز بهزیستی، کلینیک‌های خصوصی مشارکت کردند و برای تبیین وضعیت موجود با رعایت مفروضات پارامتریک از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد و  برای بررسی میزان مقبولیت هر یک از ابعاد و اولویت‌بندی آنان از آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج بیانگر وضعیت موجود کیفت طراحی داخلی خدمات توانبخشی از دیدگاه کاردرمانگرها می‌باشد، برای تبیین وضعیت موجود با رعایت مفروضات پارامتریک از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد همانگونه که نتایج در سطح معناداری 05/0 با درجات آزادی بیان شده مورد بررسی قرار گرفت  
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که t مشاهده شده در مولفه‌های بافت و مصالح، نور، آکوستیک بالاتر از t جدول بوده و معنادار می باشد بنابراین از دیدگاه پاسخگویان میزان تأثیر مؤلفه بافت و مصالح، نور، آکوستیک بر کیفیت معماری فضاهای اوتیسم در حد مطلوبی قرار دارد و وضعیت موجود رضایت بخش می باشد و t مشاهده شده در مولفه های فضا؛ انعطاف ناپذیری، امنیت و ایمنی، تهویه مطبوع، رنگ و فضای سبز پایین تر از t جدول بوده و معنادار نمی باشد. در نتیجه از دیدگاه پاسخگویان میزان تاثیر مولفه‌های فضا، انعطاف ناپذیری، امنیت و ایمنی، تهویه مطبوع، رنگ و فضای سبز رضایت بخش نمی باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای مؤلفه سازماندهی فضا 72/3، انعطاف‌پذیری فضا 95/3 ، امنیت و ایمنی 75/4 ، بافت، مصالح و مبلمان 63/6 ، تهویه مطبوع 50/5 ، رنگ 69/5 ، نور 08/6 ، آکوستیک 45/6 و فضای سبز، دید و منظر 23/2 است. چون  سطح معنی‌داری کمتر از مقدار  می‌باشد، بنا به اطلاعات موجود فرضیه صفر رد می‌شود. همچنین مقدار آماره خی‌دی برابر با 863/75 و سطح معناداری مطلوب برآورد شده است  می‌باشد. بنابراین اثبات می‌شود میزان مطلوبیت از مؤلفه‌های کیفیت معماری فضاهای اوتیسم، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the internal design of rehabilitation centers on the quality process of providing rehabilitation practice for children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

 • Negin Irani 1
 • Cyrus Bavar 2
 • Navid Mirzakhani 3
1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Province Markazi, Iran
2 Department of Architecture ,Faculty of Architecture ,College of Fine Arts ,University of Tehran ,Tehran ,Iran.
3 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Physical factors and the design of appropriate rehabilitation environments can be effective in the quality of rehabilitation services. The purpose of this research was to investigate the existing quality of internal design of rehabilitation services in line with the quality of rehabilitation services for children with autism
Materials and Methods In this study, a cross-sectional observation of the researcher's self-made questionnaire for assessing the quality of architecture was used to examine the quality of architecture of physical space, interior architecture, and the facilities of educational and therapeutic space. In order to investigate the factors affecting the quality of the architectural spaces of autism disorder, 9 components of space organization, space flexibility, security and safety, texture, materials and furniture, air conditioning, color, light, acoustics and green space, view and landscape have been studied and measured. Is In this cross-sectional study, 32 occupational therapists from university and hospital treatment centers, welfare centers, and private clinics participated, and to explain the existing situation, following parametric assumptions, the one-sample t-test was used, and to check the acceptability of each of the dimensions and their prioritization. Friedman's test was used.
Results: The results show the current situation of the internal design of rehabilitation services from the point of view of occupational therapists, to explain the current situation by observing the parametric assumptions, the one-sample t-test was used, as the results were analyzed at a significance level of 0.05 with the stated degrees of freedom.
Conclusion: The results indicate that the t observed in the components of texture and materials, light, acoustics is higher than the t of the table and is significant, therefore, from the respondents' point of view, the effect of the components of texture and materials, light, acoustics on the architectural quality of autism spaces is optimal. is located and the existing situation is satisfactory and t observed in the space components; Inflexibility, security and safety, air conditioning, color and green space are lower than table t and are not significant. As a result, from the point of view of the respondents, the impact of the components of space, inflexibility, security and safety, air conditioning, color and green space is not satisfactory. The obtained results indicate that the average rating calculated for the space organization component is 3.72, space flexibility is 3.95, security and safety is 4.75, texture, materials and furniture is 6.63, air conditioning is 5.50, and color is 69. 5/5, light 6/08, acoustics 6/45 and green space, view and view is 2/23. Because (sig<0.05) the significance level is less than the value, according to the available information, the null hypothesis is rejected. Also, the value of the KID statistic is equal to 75.863 and the optimal significance level is estimated (sig=0.000<0.05). Therefore, it is proved that the degree of desirability of the quality components of the architecture of autism spaces is different.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism Spectrum Disorder
 • Educational Care Centers
 • Rehabilitation
 • Occupational Therapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1402