بررسی ارتباط میان نمره آزمون اندازه گیری عملکردی ژیمناستیک با میزان بروز آسیب ها در ژیمناست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22037/sjrm.2023.117231.3227

چکیده

مقدمه و اهداف:

ابزار اندازه گیری عملکردی ژیمناستیک مجموعه ای از 10 تست است که آمادگی جسمانی ژیمناست‌ها را ارزیابی می کند. سیستم امتیازدهی آن استاندارد شده و در سطوح مختلف رقابتی تایید شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نمره آزمون اندازه گیری عملکردی ژیمناستیک با میزان بروز آسیب‌ها در ژیمناست کاران پسر بود.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آینده نگر است و با استفاده از طرح میدانی و بر روی ژیمناست‌ کاران پسر 8 تا 18 ساله از استان گیلان و قزوین به عنوان نمونه در دسترس و به طور غیر تصادفی انتخاب شدند انجام شد. نمونه آماری تحقیق شامل 40 نفر از ژیمناستیک کاران پسر بود. میانگین و انحراف معیار سن، قد، شاخص توده بودنی و سابقه فعالیت آزمودنی‎ها به ترتیب بدین صورت بود (سن: 45/12، 60/2)، (قد: 48/1، 18/0)، (وزن 90/40، 71/13) و(سابقه فعالیت: 75/5، 41/2). در ابتدا اندازه گیری حرکات عملکردی ویژه ژیمناستیک برای ژیمناست‌ها انجام شد و در ادامه محقق با هماهنگی مربیان تیم‌های شرکت کننده‌ و از طریق پرسشنامه ثبت آسیبِ اسلو نروژ که برای اندازه گیری و ثبت آسیب های ورزشی در طول دوره تمرین و مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد به مدت شش ماه و در هر ماه ثبت گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده های خام بدست آمده از اندازه گیری ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و از روش آماری ضریب همبستگی اتا در سطح معناداری برابر یا کوچکتر از 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون‌های ضریب همبستگی نشان‌می‌دهد که بین نمرات آزمون اندازه گیری عملکردی ژیمناستیک با میزان بروز آسیب‌های ورزشی در اندام فوقانی(039/0 p=) در ژیمناست‌ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد اما در اندام تحتانی(616/ 0 p=) و تنه(938/0 p=) رابطه معنی داری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که بین نمره آزمون اندازه گیری عملکردی ژیمناستیک و میزان بروز آسیب‌های ورزشی ممکن است ارتباط وجود داشته باشد، بنابراین، نمرات آزمون‌های حرکتی - عملکردی مدل پیشگیری مناسبی از آسیب‌های و اختلالات اندام فوقانی را در اختیار مربیان و درمانگران قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship Between the Score of the Gymnastics Functional Measurement Tools and the Incidence of Injuries in Gymnasts

نویسندگان [English]

  • Zaher Ashour 1
  • Hassan Daneshmandi 2
1 University of Guilan
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: The Gymnastics Functional Measurement Tool is a set of 10 tests that evaluates the physical fitness of gymnasts. The scoring system is standardized and approved at different competitive levels. The purpose of this study was to investigate whether the total score in the Gymnastics Functional Measurement Tool can identify male gymnasts who are at risk of injury.

Methods:

The current research is a prospective study and was conducted using a field design and on male gymnasts aged 8 to 18 from Guilan and Qazvin provinces who were selected non-randomly as available samples. The statistical sample of the research included 40 male gymnasts. The mean and standard deviation of the subjects' age, height, weight, and activity history were as follows (age: 12.45, 2.60), (height: 1.48, 0.18), (weight:40.90, 13.71) and (activity history: 5,75, 2,41). In the beginning, the Gymnastics Functional Measurement Test was done for the gymnasts, and then the researcher coordinated with the coaches of the participating teams and through the Norwegian Oslo Injury Registration Questionnaire, which is used to measure and record sports injuries during training and competitions. It is used for six months and registered every month. Statistical analysis of the raw data obtained from the measurements was done by SPSS version 23 software, and the eta correlation coefficient statistical method was used at a significance level equal to or less than 0.05.

Results: The results of the correlation coefficient tests show that there is a significant negative relationship between the scores of the Gymnastics Functional Measurement Test and the incidence rate of sports injuries in the upper limbs (0.039) in gymnasts, but in the lower limbs (0.616). And trunk (0.938) there is no significant relationship.

Conclusion: It can be concluded that there may be a relationship between the score of the Gymnastics Functional Measurement Tool and the incidence of sports injuries, therefore, the scores of the functional measurement tests provide a suitable prevention model for injuries and disorders of the upper limbs to the coaches and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gymnastics
  • gymnastic functional measurement tools
  • sports injuries
  • injury prediction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 07 آذر 1402