پیش بینی تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس تعارضات بین فردی و میزان شفقت به خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دکترای تخصصی کاردرمانی ،گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده توانبخشی، گروه کاردرمانی

5 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117258.3248

چکیده

زمینه و هدف: تبعیت از درمان یک عامل کلیدی در بهبود ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت متناسب با نیازهای سالمندان است و عدم تبعیت سالمندان را از دسترسی به بهترین درمان باز می‌دارد و این ممکن است به ویژه در شرایط پزشکی مزمن مشکل ساز باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط تعارضات بین فردی و شفقت به خود با تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

مواد و روش کار: روش این تحقیق توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان دارای دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه غدد منطقه 5 شهر تهران در طی 6 ماه نخست سال 1402 بودند که براساس فرمول تاباخنیک و فیدل (2007) 138 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرداوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ی استاندارد سبک های حل تعارض بین فردی رحیم(ROCI_II)، مقیاس خود شفقت ورزی(SCS) و پرسشنامه ی تبعیت از درمان(TAQ) بود. در نهایت به منظور بررسی همبستگی بین متغیرها داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 26 وارد و جهت آنالیز داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.

یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که تعارضات بین فردی 9/29 درصد و شفقت به خود 5/26 از تغییرات تبعیت از درمان را پیش بینی می‌کنند که در این میان مولفه های سبک‌های تعارض بین فردی شامل یکچارچگی (24/0)، اجتناب کننده (33/0-) و ملزم شده (17/0-)و مولفه‌های شفقت به خود شامل مهربانی با خود (24/0)، دوری از ‌قضاوت‌ خود (21/0) و نبود همانندسازی افراطی (17/0) قادر به پیش‌بینی تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داده است که تعارضات بین فردی و شفقت به خود با تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط مثبت و معناداری دارند و می توانند تبعیت از درمان را در این سالمندان پیش بینی کنند. بنابراین پیشنهاد میشود تا با تقویت و آموزش تعارضات بین فردی و شفقت به خود بتوان تبعیت از درمان در سالمندان مبنلا به دیابت نوع 2 را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of adherence to treatment in the elderly with type 2 diabetes based on interpersonal conflicts and self-compassion

نویسندگان [English]

 • Nazi Akbari 1
 • Marzieh Pashmdarfard 2
 • Mehdi Manouchehri 3
 • malek amini 4
 • Navid Mirzakhani 5
1 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran ​
2 PhD, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Iran university of medical sciences
5 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Adherence to treatment is a key factor in improving patient safety and the quality of care according to the needs of the elderly, and non-adherence prevents the elderly from accessing the best treatment, and this may be especially problematic in chronic medical conditions. Therefore, the aim of the present study was to determine the relationship between interpersonal conflicts and self-compassion with treatment adherence in the elderly with type 2 diabetes.

Materials and methods: The method of this research was descriptive and correlational. The statistical population of the study included all elderly people with type 2 diabetes who referred to the endocrinology clinic of the 5th district of Tehran during the first 6 months of 2012, based on the formula of Tabachnik and Fidel (2007), 138 people were randomly selected as a sample. In this research, Rahim's standard interpersonal conflict resolution style questionnaire (ROCI_II), self-compassion scale (SCS) and treatment adherence questionnaire (TAQ) were used. Finally, in order to check the correlation between the variables, the data was entered into SPSS software version 26, and Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used simultaneously to analyze the data.

Findings: The results of this research showed that interpersonal conflicts predict 29.9% and self-compassion 26.5% of changes in treatment compliance, among which the components of interpersonal conflict styles include unity (24 0/), avoidant (-0.33) and bound (-0.17) and the components of self-compassion including self-kindness (0.24), avoiding self-judgment (0.21) and Absence of extreme replication (0.17) can predict treatment compliance in elderly people with type 2 diabetes.

Conclusion: The results of this research have shown that interpersonal conflicts and self-compassion have a positive and significant relationship with treatment compliance in elderly people with type 2 diabetes and can predict treatment compliance in these elderly people. Therefore, it is suggested that by strengthening and teaching interpersonal conflicts and self-compassion, it is possible to improve treatment compliance in the elderly with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • interpersonal conflicts
 • self-compassion
 • treatment adherence
 • elderly
 • type 2 diabetes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1403