نویسنده = فریبا یادگاری
شاخص های تعیین کننده آسیب زبان در کودکان دو  زبانه ترک-فارس

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 922-935

10.32598/SJRM.10.5.8

فاطمه فکار قراملکی؛ حوریه احدی؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ پوران باقر پور؛ اکبر دارویی؛ عباس عبادی؛ فریبا یادگاری؛ صلاح الدین کریمی؛ گلاویژ کریمی جوان


رشد مهارت های درخواست غیرکلامی در کودکان 9 تا 30 ماهه فارسی زبان با رشد طبیعی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 122-130

10.22037/jrm.2017.1100303

عطیه قزوینی؛ فریبا یادگاری؛ سید مجید رفیعی؛ افسانه یوسفی؛ فهیمه ملکی


اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش پذیر 11-7 ساله فارسی زبان

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 104-113

10.22037/jrm.2017.1100272

فاطمه فاریابی؛ طلیعه ظریفیان؛ فریبا یادگاری