نویسنده = احمد ابراهیمی عطری
تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22037/jrm.2017.1100244

سید مجتبی سلطاندوست ناری؛ احمد ابراهیمی عطری؛ ناهید خوشرفتار یزدی


تاثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 161-168

10.22037/jrm.2017.1100275

محبوبه توانا کرمانی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ ناهید خوشرفتار یزدی


مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 33-41

10.22037/jrm.2015.1100006

مصطفی پاینده؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ محسن دماوندی