کلیدواژه‌ها = تمرین ترکیبی
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر تعادل و آمادگی تنفسی مردان سالمند فعال

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 822-834

10.32598/SJRM.11.5.5

ابراهیم صفری؛ یحیی سخنگویی؛ علی فتاحی


تاثیر دو نوع تمرین ورزشی ترکیبی چندجزئی و ایزومتریک بر سطوح SIRT1 در زنان مبتلا به استئوپنیا

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 236-246

10.22037/jrm.2020.112308.2177

مهرنوش مهرو؛ حمزه اکبری بوکانی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه


تأثیر تمرین ترکیبی (تعادلی، قدرتی، انعطافی و راه رفتن) بر تعادل و احتمال افتادن زنان سالمند مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-105

10.22037/jrm.2018.111285.1888

ویدا فرحان؛ علی عباسی؛ فرهاد طباطبایی قمشه؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیرعلی جعفرنژادگرو