دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-62 

مقاله پژوهشی

سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100135

وحید نجاتی؛ بهاره برزگر؛ پگاه پورگلدوز


بررسی ارتباط کیفیت زندگی سالمندان با افسردگی و سطح فعالیت فیزیکی روزانه در شهر تبریز

صفحه 39-46

10.22037/jrm.2013.1100142

لاله پیاهو؛ یاسر خواجه بیشک؛ بهرام پورقاسم؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ کبیر علوی محمد باقر


آزمون تصور ذهنی از راستای عمود: تأثیر زاویه ی اولیه و زمینه ی بینایی

صفحه 47-54

10.22037/jrm.2013.1100139

شیما ایران فر؛ لیلا جلیلوندکریمی؛ مسلم شعبانی؛ مرضیه شریفیان البرزی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مقاله مروری

بررسی اثر تمرین تایچی بر علائم استئوآرتریت : مقاله مروری

صفحه 55-62

10.22037/jrm.2013.1100140

مونا نهایت‌بین؛ مهری قاسمی؛ عباس رحیمی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ سید مهدی طباطبایی