نویسنده = اکرم احمدی
مقایسه تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان و غون کانونی نوزادان نارس دختر و پسر

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 175-181

10.22037/jrm.2017.110640.1425

فاطمه شیبانی؛ عالیه السادات رضوی پور؛ احمد شاه فرهت؛ اکرم احمدی؛ شریفه یونسیان


مقایسه کفایت تنفسی بر اساس MPTو S/Z Ratio درآموزگاران با/بدون ریسک ابتلا به مشکل صوت براساس نمره چک لیست SIVD

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 119-126

10.22037/jrm.2016.1100242

مریم فهام؛ حسین پیری زاده؛ مریم وهاب؛ مجتبی مهرآوران؛ اکرم احمدی