نویسنده = محسن امیری
عوامل خطرساز و محافظ رشد کودکان

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 285-300

10.22037/jrm.2018.110947.1645

محسن امیری؛ زهرا سادات حسینی


تاثیر آموزش روش های اصلاح رفتار بر کاهش رفتارهای مقابله ای و افزایش عملکرد رفتاری کودکان کم شنوا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 58-66

10.22037/jrm.2018.110662.1440

محسن امیری؛ عباس نسائیان؛ مسعود حجازی؛ رقیه اسدی گندمانی