کلیدواژه‌ها = تمرینات پیلاتس
اثر تمرین هوازی و مکمل کرفس بر چگالی معدنی استخوان ران و کمر زنان دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 10-1

10.22037/jrm.2015.1100020

پروین فرزانگی؛ مهدیه کاظمی؛ علیرضا براری


تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اختلالات تعادلی و شناختی بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 127-137

10.22037/jrm.2015.1100034

حسین دنیاپور؛ مهری عابدینی؛ مهتا اسکندرنژاد؛ حسن محمدزاده


تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل پویا و عملکرد راه رفتن مردان سالمند با سابقه زمین خوردن

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 11-18

10.22037/jrm.2013.1100112

حسین دنیاپور؛ حسن محمدزاده؛ مهری عابدینی؛ سعید رضایی؛ حدیث صفری