موضوعات = روانشناسی ورزشی
اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1284-1295

10.32598/SJRM.10.6.16

مریم السادات افتخاری؛ فرشته کتبی؛ زینب نقی لو


تاثیر آب درمانی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 249-260

10.22037/jrm.2018.111053.1725

علی اکبر ارجمندنیا؛ صمد عظیمی گروسی؛ علیرضا محسنی ‌اژیه؛ سحرانه جوادی آسایش