نویسنده = مهدی رضایی
پیش بینی تاب آوری سالمندان شهر تهران بر اساس جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

10.22037/sjrm.2023.117205.3210

پرنیان امدادی؛ مرضیه پشم دار فرد؛ مهدی منوچهری؛ کوثر شکری؛ مهدی رضایی


تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر بیماران تنفسی: یک مقاله مروری

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 18-29

10.32598/SJRM.12.1.12

الناز آبائی؛ محسن عابدی؛ مریم سادات میرعنایت؛ مهدی رضایی


شیوع عارضه هالوکس والگوس در بین دانشجویان ایرانی

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 45-53

10.22037/jrm.2012.1100053

عباس رحیمی؛ مهدی رضایی؛ رضا بهروزی؛ صدیقه سادات نعیمی