دوره و شماره: دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1401 
مقایسه استفاده از زمان در مادران کودکان نابینا و مادران کودکان بهنجار

صفحه 770-781

10.32598/SJRM.11.5.6

نرگس مهوری؛ نوید میرزاخانی؛ مهدی رضایی؛ سید مهدی طباطبایی؛ حمیدرضا فقیهی