دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401 

مقاله مروری

مروری بر ابزارهای ارزیابی عمومی خودمدیریتی

صفحه 168-179

10.32598/SJRM.11.2.11

هومن ثاقبی؛ نوید میرزاخانی؛ علی حدادی نیا