دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-66 

مقاله پژوهشی

بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

صفحه 1-7

10.22037/jrm.2014.1100086

طیبه تقی زاده؛ علی محمدزاده؛ وحید نجاتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


تاثیر آنی و کوتاه مدت استرچ استاتیک همسترینگ بر میزان بازشدن فعال دهان

صفحه 23-31

10.22037/jrm.2014.1100089

فاطمه پناهی؛ سید مجید حسینی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی تاثیر پلاریته محرک بر تعامل دوگوشی در پاسخ شنوایی ساقه مغز

صفحه 46-53

10.22037/jrm.2014.1100092

نفیسه عنایت؛ هما زرین کوب؛ احمدرضا ناظری؛ سید مهدی طباطبایی


ساخت وروایی پرسشنامه بررسی وظایف نقش والدینی

صفحه 60-67

10.22037/jrm.2014.1100094

انور لطفی؛ مهدی رضائی؛ زهرا پاشازاده آذری؛ فرزانه یزدانی؛ مهدی رصافیانی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان